Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công Thương ban hành
Ngày 24/02/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BCT Ngày ban hành: 24/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí do Bộ Công Thương ban hành
Ngày 24/02/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí do Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BCT Ngày ban hành: 24/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 21/02/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 21/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 21/02/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 21/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 18/02/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 16/02/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 16/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 381/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 09/02/2022, Văn bản hợp nhất 381/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 381/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 09/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 09/02/2022, Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 380/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 09/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 364/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 08/02/2022, Văn bản hợp nhất 364/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 364/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 08/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 363/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 08/02/2022, Văn bản hợp nhất 363/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 363/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 08/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 26/01/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 26/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 25/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BCT Ngày ban hành: 25/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/01/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BYT Ngày ban hành: 24/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BYT Ngày ban hành: 24/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 24/01/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 24/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 20/01/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 20/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 14/01/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 13/01/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2022 hợp nhất Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2022 hợp nhất Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-VPCP Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 10/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 10/01/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 06/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 06/01/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 06/01/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 06/01/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 06/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 04/01/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2021, Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 22/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: