Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 03/02/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BCT Ngày ban hành: 03/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Ngày 03/02/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BCT Ngày ban hành: 03/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 02/02/2021, Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 293/VBHN-BTP Ngày ban hành: 02/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày 01/02/2021, Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 290/VBHN-BTP Ngày ban hành: 01/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 22/01/2021, Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 200/VBHN-BTP Ngày ban hành: 22/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 21/01/2021, Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1/VBHN-BNV Ngày ban hành: 21/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 15/01/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 15/01/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 15/01/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 15/01/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 13/01/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BYT Ngày ban hành: 13/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 06/01/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 06/01/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 65/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 64/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 63/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 62/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 61/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 59/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 58/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 57/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 53/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 50/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 52/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 49/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 56/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 54/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 55/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BXD Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 51/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: