Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.854 văn bản

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/05/2022, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/05/2022, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 06/05/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BTC Ngày ban hành: 06/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 05/05/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/05/2022, Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1537/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 02/05/2022, Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1/VBHN-BNV Ngày ban hành: 02/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 02/05/2022, Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2/VBHN-BNV Ngày ban hành: 02/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 28/04/2022, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 28/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/04/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BTC Ngày ban hành: 22/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 21/04/2022, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 21/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 20/04/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 20/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 20/04/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BTC Ngày ban hành: 20/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 19/04/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-TTCP Ngày ban hành: 19/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/04/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BNN Ngày ban hành: 18/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 18/04/2022, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 18/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 14/04/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 13/04/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 13/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/04/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BTC Ngày ban hành: 12/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 06/04/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 06/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 04/04/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTC Ngày ban hành: 04/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/03/2022, Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 959/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực: