Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 06/08/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 06/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 03/08/2021, Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2513/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2436/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 22/07/2021, Văn bản hợp nhất 2436/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2436/VBHN-BTP Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2435/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 22/07/2021, Văn bản hợp nhất 2435/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2435/VBHN-BTP Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 16/07/2021, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 16/07/2021, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 16/07/2021, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 13/07/2021, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/06/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 24/06/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BXD Ngày ban hành: 24/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 22/06/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 21/06/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành
Ngày 11/06/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BCA Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/06/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 04/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an ban hành
Ngày 03/06/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BCA Ngày ban hành: 03/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày 03/06/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BCA Ngày ban hành: 03/06/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 17/05/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-VKSTC Ngày ban hành: 17/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 17/05/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BXD Ngày ban hành: 17/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 17/05/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-VKSNDTC Ngày ban hành: 17/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 14/05/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BXD Ngày ban hành: 14/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 12/05/2021, Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2722/VBHN-BKHĐT Ngày ban hành: 12/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 10/05/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTC Ngày ban hành: 10/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 10/05/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTC Ngày ban hành: 10/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 06/05/2021, Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 3/VBHN-BNV Ngày ban hành: 06/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 04/05/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 04/05/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 04/05/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/05/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 16/04/2021, Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2187/VBHN-BKHĐT Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 13/04/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: