Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/04/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 04/04/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTC Ngày ban hành: 04/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTC Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 31/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/03/2022, Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 959/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong
Ngày 28/03/2022, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 24/03/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 24/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 23/03/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 23/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 23/03/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 23/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 22/03/2022, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 22/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
Ngày 16/03/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BCT Ngày ban hành: 16/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 15/03/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BCT Ngày ban hành: 15/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 15/03/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BCT Ngày ban hành: 15/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 15/03/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 15/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 11/03/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BYT Ngày ban hành: 11/03/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực: