Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4680 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố hoặc điểm dân cư tương tự trên lãnh thổ ...
PHẾ LIỆU
Là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm loại ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc ...
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất ...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung ...
HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bao gồm hệ thống thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, quan trắc môi trường và công trình bảo vệ môi trường khác.(Theo Khoản 24 Điều 3 ...
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
Là giới hạn chịu đựng của môi trường đối với các nhân tố tác động để môi trường có thể tự phục hồi.(Theo Khoản 23 Điều 3 Luật Bảo vệ ...
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm.(Theo Khoản 22 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)
ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải, trong đó chất thải được sử dụng ...
CHẤT THẢI NGUY HẠI
Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.(Theo Khoản ...
CHẤT THẢI RẮN
Là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải.(Theo Khoản 19 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)
CHẤT THẢI
Là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.(Theo ...
CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY
Là chất ô nhiễm khó phân hủy được quy định trong công ước stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi là công ước ...
CHẤT Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY
Là chất ô nhiễm có độc tính cao, khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học và lan truyền trong môi trường, tác động xấu đến môi trường ...
CHẤT Ô NHIỄM
Là chất hóa học hoặc tác nhân vật lý, sinh học mà khi xuất hiện trong môi trường vượt mức cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường.(Theo Khoản 15 ...
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc do biến đổi bất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm ...
SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG
Là sự suy giảm về chất lượng, số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.(Theo Khoản 13 ...
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi ...
TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
Là quy định tự nguyện áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong chất thải, các yêu ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên liệu, nhiên liệu, ...
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên ...
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động ...
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất ...
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Là quá trình nhận dạng, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, làm cơ sở để tích hợp, lồng ghép giải pháp bảo vệ môi trường ...
QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
Là việc sắp xếp, định hướng phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất ...
THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG
Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác.(Theo Khoản 3 Điều ...
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất ...
MÔI TRƯỜNG
Bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, ...
BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Bao gồm:a) Cơ cấu lại nợ theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;b) Xử lý tài sản thế chấp và các tài sản khác dùng để bảo ...
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Bao gồm:a) Cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại chịu toàn bộ rủi ro tín dụng;b) Thực hiện bảo đảm tiền vay, quản lý tài sản ...
RỦI RO VỀ NỢ CÔNG
Bao gồm:a) Rủi ro về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ;b) Rủi ro do biến động của thị trường tài chính ảnh hưởng đến việc huy động vốn;c) Rủi ro ...
QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Là việc nhận diện các loại rủi ro đối với danh mục nợ công, xác định mức độ ảnh hưởng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý thích hợp, ...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI
Bao gồm:a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;b) Đơn vị sự nghiệp công lập;c) Doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý nợ công 2017)
CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ
Bao gồm:a) Trái phiếu Chính phủ;b) Tín phiếu Kho bạc;c) Công trái xây dựng Tổ quốc.(Theo Khoản 1 Điều 27 Luật Quản lý nợ công 2017)
HÌNH THỨC VAY CỦA CHÍNH PHỦ
Bao gồm:a) Phát hành công cụ nợ;b) Ký kết thỏa thuận vay.(Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý nợ công 2017)
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CÔNG HẰNG NĂM
Bao gồm:a) Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hằng năm;b) Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương hằng năm;c) Hạn mức vay về cho vay ...
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CÔNG 05 NĂM
Bao gồm:a) Chỉ tiêu an toàn nợ công;b) Tổng mức vay, trả nợ của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; hạn mức vay về cho vay lại và ...
CHỈ TIÊU AN TOÀN NỢ CÔNG
1. Chỉ tiêu an toàn nợ công là hệ thống chỉ tiêu quy định mức trần và ngưỡng cảnh báo về nợ công do Quốc hội quyết định.2. Các chỉ ...
NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Bao gồm:a) Nợ do phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;b) Nợ do vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;c) Nợ của ngân sách địa phương ...
NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Bao gồm:a) Nợ của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh;b) Nợ của ngân hàng chính sách của Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh.(Theo Khoản 2 Điều 4 Luật ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH