Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4680 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI
Bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm ...
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT
Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật đất ...
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng ...
NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ...
NHÀ NƯỚC CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT)
Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.(Theo ...
NHÀ NƯỚC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT)
Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật ...
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.(Theo khoản ...
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật ...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất(Theo khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013)
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Quy hoạch sử dụng đất Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc ...
THỬA ĐẤT
Là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013)
XÂY LẮP
gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.(Theo khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
TỔ CHUYÊN GIA
Gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ ...
THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng ...
THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.(Theo khoản 41 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
Là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh ...
NHÀ THẦU TRONG NƯỚC
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.(Theo khoản 38 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.(Theo khoản 37 Điều 4 Luật ...
NHÀ THẦU CHÍNH
Là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể Là ...
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
Là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm ...
KIẾN NGHỊ
Là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những ...
HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.(Theo ...
HỒ SƠ YÊU CẦU
Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, ...
HỒ SƠ MỜI THẦU
Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, Làm ...
HỒ SƠ QUAN TÂM, HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời ...
HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư Làm căn cứ để bên mời thầu ...
HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
Là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản ...
GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
Là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GÓI THẦU HỖN HỢP
Là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung ...
GÓI THẦU
Là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc Là ...
GIÁ HỢP ĐỒNG
Là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng Làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật đấu ...
GIÁ TRÚNG THẦU
Là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.(Theo khoản 20 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, ...
GIÁ ĐÁNH GIÁ
Là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), ...
GIÁ DỰ THẦU
Là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ ...
GIÁ GÓI THẦU
Là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu(Theo khoản 16 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU TRONG NƯỚC
Là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.(Theo khoản 15 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU QUỐC TẾ
Là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu.(Theo khoản 14 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(Theo khoản 13 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)