Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4560 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU
Là quỹ đóng có chứng chỉ quỹ đóng là đối tượng của hành vi chào mua công khai.(Theo Khoản 27 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
CÔNG TY MỤC TIÊU
Là công ty đại chúng có cổ phiếu là đối tượng của hành vi chào mua công khai.(Theo Khoản 26 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
CHÀO MUA CÔNG KHAI
Là việc tổ chức, cá nhân công khai thực hiện việc mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, ...
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài thực hiện việc phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu được niêm yết trên ...
HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
Là việc tổ chức phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài cam kết hỗ trợ tổ chức phát hành chứng chỉ ...
DỰ ÁN
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể và trong khoảng ...
CHỦ NỢ
Là bên cho vay hoặc bên được quyền yêu cầu một tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ phải trả.(Theo Khoản 21 Điều 3 Nghị ...
TỔ HỢP BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Là nhóm các tổ chức bảo lãnh phát hành cùng nhau cam kết bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành của tổ chức phát hành theo hợp đồng đồng ...
TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Là tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán cho đợt phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 31 điều 4 ...
BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH THEO QUY ƯỚC
Là báo cáo được lập để minh họa ảnh hưởng của sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu đến thông tin tài chính chưa điều chỉnh của đơn vị với ...
NĂM HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH CÔNG TY, NĂM CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP
Là năm hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty hoặc hoàn tất hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ...
MUA LẠI DOANH NGHIỆP
Được quy định tại luật cạnh tranh.(Theo Khoản 16 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH CÔNG TY
Được quy định tại luật doanh nghiệp.(Theo Khoản 15 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP
Là hoạt động hợp nhất, sáp nhập công ty; giao dịch mua lại doanh nghiệp, bán tài sản mà các hoạt động, giao dịch này làm thay đổi hoặc có ...
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
Là thành viên lưu ký của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chỉ định ...
NGÀY KẾT THÚC ĐỢT PHÁT HÀNH:
a) Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhậpà ngày chốt danh sách cổ đông, thành ...
NGÀY KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN
Là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
Là việc phát hành thêm cổ phiếu để đổi lấy cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác, để hoán đổi khoản nợ của tổ chức phát hành đối ...
TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN
Là loại trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ ...
TRÁI PHIẾU CÓ BẢO ĐẢM
Là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của tổ chức phát hành hoặc tài sản ...
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
Là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính tổ chức phát hành theo điều kiện, điều ...
TRÁI PHIẾU
Là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối ...
CỔ PHIẾU LẺ
Là cổ phiếu đại diện cho phần vốn cổ phần hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
PHẦN LẺ CỔ PHẦN
Là phần vốn ít hơn 01 cổ phần.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
CỔ PHIẾU QUỸ
Là cổ phiếu đã phát hành bởi công ty cổ phần và được mua lại bởi chính công ty đó.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH
Là số cổ phiếu đã phát hành trừ đi số cổ phiếu công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH
Là cổ phiếu đã được nhà đầu tư thanh toán đầy đủ và thông tin về người sở hữu được ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông.(Theo Khoản 1 ...
THẾ VỊ
Là việc thay thế một bên trong hợp đồng hoặc giao dịch chứng khoán phái sinh bằng một bên khác, trong đó bên thay thế kế thừa tất cả các ...
CƠ CHẾ ĐỐI TÁC BÙ TRỪ TRUNG TÂM
Là hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam thực hiện, trong đó ...
BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh ...
TÀI KHOẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ)
Là tài khoản được mở cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ để quản lý vị thế, tài sản ký quỹ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái ...
TÀI SẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TÀI SẢN KÝ QUỸ)
Là tiền chứng khoán và tài sản khác theo quy định của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam được sử dụng để đảm bảo ...
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC BÙ TRỪ, THANH TOÁN
Là hợp đồng trong đó thành viên không bù trừ ủy thác cho một thành viên bù trừ chung thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng ...
HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
Là việc thực hiện các giao dịch mua, bán nhằm tạo thanh khoản cho một hoặc một số loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên sở giao dịch chứng ...
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH KHÔNG BÙ TRỪ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ THÀNH VIÊN KHÔNG BÙ TRỪ)
Là thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt không phải là thành viên bù trừ.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 ...
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ TRỰC TIẾP
Là thành viên bù trừ chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ đó hoặc của thành viên bù ...
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ CHUNG
Là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù ...
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ)
Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam chấp thuận ...
THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
Là thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt được thực hiện hoạt động tạo lập thị trường cho một hoặc một số chứng khoán phái sinh.(Theo Khoản ...
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT)
Là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt để giao dịch ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH