Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4480 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu ...
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định ...
NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở CÓ SẴN
Là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
THUÊ MUA NHÀ Ở
Là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện ...
PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử ...
PHẦN SỞ HỮU RIÊNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận Là sở hữu riêng của chủ sở hữu ...
TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ ...
CHỦ SỞ HỮU NHÀ CHUNG CƯ
Là chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư.(Theo khoản 13 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
CHỦ SỞ HỮU NHÀỞ
Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa ...
BẢO TRÌ NHÀ Ở
Là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng nhà ở.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật ...
CẢI TẠO NHÀỞ
Là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có.(Theo khoản 10 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
Là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo Làm tăng diện tích nhà ở.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở
Là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã ...
NHÀ Ở XÃ HỘI
Là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.(Theo khoản ...
NHÀ Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ
Là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ...
NHÀ Ở CÔNG VỤ
Là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức ...
NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở
Là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Nhà ...
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
Là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh ...
THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây ...
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh ...
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở ...
NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động ...
NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc Làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh ...
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động ...
THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ
Là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực ...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 2 Luật tổ ...
BỔ SUNG HỘ TỊCH
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.(Theo khoản 13 Điều 4 Luật Hộ ...
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.(Theo khoản 11 Điều ...
THAY ĐỔI HỘ TỊCH
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định ...
TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký ...
QUÊ QUÁNCỦA CÁ NHÂN
 được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.(Theo ...
GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao ...
GIẤY KHAI SINH
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH
Gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 5 Điều ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ
Là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch.(Theo khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)
SỔ HỘ TỊCH
Là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH
Là tập hợp thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký và lưu giữ trong Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.(Theo khoản ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH