Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4360 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là quá trình theo dõi có hệ thống về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các yếu tố tác động đến tài nguyên, môi trường biển và hải ...
THỐNG KÊ TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là việc điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài nguyên biển và hải đảo tại thời điểm thống kê và tình hình biến động giữa các lần thống kê.(Theo khoản ...
ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là hoạt động khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp số liệu về hiện trạng, xác định ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ
Là định hướng và tổ chức không gian cho việc khai thác, sử dụng các loại tài nguyên trong vùng bờ.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường ...
VÙNG BỜ
Là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật tài nguyên, ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG BIỂN
Là định hướng và tổ chức không gian cho việc sử dụng các vùng biển Việt Nam, được lập và phê duyệt theo quy định của Luật biển Việt Nam.(Theo ...
BÃI NGẦM
Là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô cao lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất.(Theo ...
BÃI CẠN LÚC CHÌM LÚC NỔI
Là vùng đất, đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, khi thủy triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước.(Theo khoản 3 Điều ...
QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải ...
TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, vùng đất ven biển và quần đảo, ...
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
Là tỷ lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật ngân ...
THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới ...
SỐ KIỂM TRA DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
Là số thu, chi ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các cấp ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị Làm căn ...
SỐBỔ SUNGCÓ MỤC TIÊU
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể.(Theo khoản 21 Điều ...
SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ ...
QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực ...
QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm.(Theo khoản 18 ...
QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
Là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 17 Điều 4 Luật ngân ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
Là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà ...
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ...
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các ...
KẾT DƯ NGÂN SÁCH
Là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách.(Theo ...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách.(Theo khoản 11 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015)
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.(Theo khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015)
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I
Là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.(Theo khoản 9 Điều 4 Luật ngân sách nhà ...
DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.(Theo khoản 8 Điều ...
CHI TRẢ NỢ
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh ...
CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các ...
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của ...
CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.(Theo khoản 3 Điều 4 Luật ...
CAM KẾT BỐ TRÍ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là sự chấp thuận theo quy định của pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bố trí dự toán chi năm sau hoặc các năm ...
TÀI SẢN CÔNG
Bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; tài nguyên thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ quan ...
TÀI CHÍNH CÔNG
Bao gồm: ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ ...
NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm các ngạch: Kiểm toán viên, ...
KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Là công chức nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.(Theo khoản 8 ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở địa phương và các nhiệm vụ theo sự phân ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH
Là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở trung ương và các nhiệm vụ theo sự phân ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Là việc đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến ...
HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN
Là các tài liệu do Kiểm toán nhà nước thu thập, phân loại, sử dụng, lập, lưu trữ và quản lý theo quy định.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Kiểm ...
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Là doanh nghiệp, tổ chức được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.(Theo ...