Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4520 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
Là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi Là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Cơ quan quản lý căn cước công dân Là cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân, Làm nhiệm vụ quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu ...
CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TINCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đưa và trao đổi thông tin số về dân cư và ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH
Là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhất định của bộ, ngành được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin ...
TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác ...
NHÂN DẠNG
Là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014)
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014)
BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG
Là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có ...
THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật ...
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
Là số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.(Theo khoản 29 Điều 3 Luật bảo ...
AN NINH MÔI TRƯỜNG
Là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia.(Theo khoản 28 ...
TÍN CHỈ CÁC-BON
Là sự chứng nhận hoặc giấy phép có thể giao dịch thương mại liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính.(Theo khoản 27 Điều 3 Luật bảo vệ môi ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.(Theo khoản 26 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
KHÍ NHÀ KÍNH
Là các khí trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.(Theo khoản 25 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bao gồm hệ thống thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải và quan trắc môi trường.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật bảo ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai ...
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất ...
QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp ...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, ...
HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
Là tập hợp các tài liệu về môi trường, tổ chức và hoạt động bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ...
SỨC CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
Là giới hạn chịu đựng của môi trường đối với các nhân tố tác động để môi trường có thể tự phục hồi.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật bảo vệ ...
PHẾ LIỆU
Là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử ...
QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật ...
CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
Là một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.(Theo khoản 14 Điều ...
CHẤT THẢI NGUY HẠI
Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.(Theo khoản ...
CHẤT THẢI
Là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
CHẤT GÂY Ô NHIỄM
Là các chất hóa học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép Làm cho môi trường bị ô ...
.SUYTHOÁIMÔI TRƯỜNG
Là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật ...
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến ...
SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật ...
TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
Là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu ...
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục ...
THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG
Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.(Theo khoản 2 Điều ...
XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ, XUẤT XỨ, TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi Làm thủ tục hải quan.(Theo khoản 26 Điều 4 ...
VẬT DỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm: tài sản sử dụng trên phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực phẩm và các ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH