Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4520 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

KHOẢNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH ĐỘC LẬP
Là tập hợp các giá trị về mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập được cơ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CƠ QUAN THUẾ
Là các thông tin, dữ liệu do cơ quan thuế thu thập, xây dựng, quản lý từ các nguồn khác nhau theo quy định tại luật quản lý thuế số ...
KHÁC BIỆT TRỌNG YẾU
Là khác biệt về các yếu tố hình thành giá có ảnh hưởng quan trọng hoặc đáng kể đến mức giá, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phân bổ ...
ĐỐI TƯỢNG SO SÁNH ĐỘC LẬP
Là các giao dịch độc lập giữa các bên không có quan hệ liên kết hoặc doanh nghiệp thực hiện giao dịch độc lập được lựa chọn trên cơ sở ...
CƠ QUAN THUẾ ĐỐI TÁC
Là cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ ký kết hiệp định thuế với việt nam.(Theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế ...
THỎA THUẬN QUỐC TẾ VỀ THUẾ, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ THUẾ
Là các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực thuế.(Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế ...
THỎA THUẬN CỦA NHÀ CHỨC TRÁCH CÓ THẨM QUYỀN
Là thuật ngữ rút gọn của thỏa thuận có hiệu lực giữa nhà chức trách có thẩm quyền của các quốc gia, vùng lãnh thổ là các bên tham gia ...
HIỆP ĐỊNH THUẾ
Là thuật ngữ rút gọn của hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập hoặc ...
BẮN PHÁO HOA NỔ TẦM THẤP
Là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120 m. Bắn pháo hoa nổ tầm cao ...
THUỐC PHÁO
Bao gồm:a) Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra ...
PHÁO
Là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, ...
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH (SAU ĐÂY GỌI LÀ THÀNH VIÊN KHÔNG ĐIỀU HÀNH)
Là thành viên hội đồng quản trị không phải là tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng và những người điều hành ...
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Là tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của điều lệ công ty.(Theo Khoản ...
TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập hợp pháp ở nước ngoài để thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bao gồm môi giới chứng khoán, ...
SẢN PHẨM TÀI CHÍNH
Là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành được dựa trên chứng khoán cơ sở theo hướng dẫn của bộ tài chính.(Theo ...
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG
Là công ty đầu tư chứng khoán đã thực hiện việc chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng.(Theo Khoản 52 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng ...
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ
Là công ty đầu tư chứng khoán có tối đa 99 cổ đông, trong đó giá trị vốn góp đầu tư của mỗi cổ đông tổ chức tối thiểu là ...
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
Là tổng giá trị các tài sản của quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của quỹ.(Theo Khoản 50 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
TÀI SẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ
Là tiền, chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam được sử dụng để đảm bảo ...
TÀI KHOẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ
Là tài khoản được mở cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ để quản lý tài sản ký quỹ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản ...
TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP
Là tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán trực tiếp tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam và sử dụng các dịch ...
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA HOÀN TẤT THANH TOÁN
Là giao dịch mua, bán chứng khoán đã được xác lập nhưng chưa thực hiện thanh toán.(Theo Khoản 46 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
THẾ VỊ
Là việc thay thế một bên trong giao dịch chứng khoán bằng một bên khác, trong đó bên thay thế kế thừa tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ ...
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH KHÔNG BÙ TRỪ
Là thành viên giao dịch không làm thành viên bù trừ.(Theo Khoản 44 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ CHUNG
Là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của chính thành viên đó, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ ...
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ TRỰC TIẾP
Là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của chính thành viên đó và khách hàng của mình.(Theo Khoản 42 Điều 3 ...
CƠ CHẾ ĐỐI TÁC BÙ TRỪ TRUNG TÂM
Là cơ chế bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán do tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam thực hiện, trong đó tổng công ...
THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là việc chuyển giao tiền và chuyển giao chứng khoán vào ngày thanh toán theo nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền.(Theo Khoản 40 Điều ...
BÙ TRỪ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh ...
TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI
Là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tính trên vốn điều lệ của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có ...
DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
Là doanh nghiệp được chuyển thành công ty cổ phần theo pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của ...
GIAO DỊCH, NIÊM YẾT CÔNG CỤ NỢ
Bao gồm giao dịch, niêm yết công cụ nợ của chính phủ (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc), trái phiếu được chính ...
HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM
Là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do sở giao dịch chứng khoán tổ chức, vận hành.(Theo Khoản 35 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn ...
NĂM ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Là năm tổ chức đăng ký niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ.(Theo Khoản 34 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bao gồm sở giao dịch chứng khoán việt nam và công ty con.(Theo Khoản 33 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bao gồm cá nhân, tổ chức theo quy định tại luật đầu tư.(Theo Khoản 32 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
NƯỚC SỞ TẠI
Là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi tổ chức phát hành của việt nam đăng ký chào bán, niêm yết và giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 31 Điều 3 ...
NGÀY KẾT THÚC VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU
Là ngày kết thúc giao dịch mua lại cổ phiếu được tổ chức phát hành xác định tại thông báo mua lại cổ phiếu.(Theo Khoản 30 Điều 3 Nghị định ...
NGÀY KẾT THÚC ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI
Là ngày kết thúc việc nhận đăng ký bán, đăng ký hoán đổi của nhà đầu tư được tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai xác định ...
ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI
Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán được tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai chỉ định làm đại diện thực hiện ...