Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3361 đến 3390 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ
Là địa chỉ được sử dụng để gửi, nhận thông tin trên mạng bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ Internet và hình thức tương tự khác.(Theo khoản 13 Điều ...
XUNG ĐỘT THÔNG TIN
Là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin trên mạng.(Theo khoản ...
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
CHỦ THỂ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là người được xác định từ thông tin cá nhân đó.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là việc thực hiện một hoặc một số thao tác thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trên mạng nhằm mục đích thương mại.(Theo ...
MẬT MÃ DÂN SỰ
Là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.(Theo khoản 18 Điều 3 ...
SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TINMẠNG
Là dịch vụ bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 20 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
CHỦ THỂ GIÁM SÁT
Bao gồm Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường ...
GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và ...
GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
Bao gồm giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các ...
GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ...
GIẢI TRÌNH
Là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, Làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của chủ thể giám sát quy ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.(Theo khoản 1 Điều ...
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, Làm căn cứ ghi sổ kế toán.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật kế ...
GIÁ GỐC
Là giá trị được ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến ...
GIÁ TRỊ HỢP LÝ
Là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá ...
HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KẾ TOÁN
Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.(Theo khoản 8 Điều 3 ...
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của ...
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế ...
KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
Là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KIỂM TRA KẾ TOÁN
Là việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Là việc cung cấp dịch vụ Làm kế toán, Làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo ...
KỲ KẾ TOÁN
Là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập ...
NGHIỆP VỤ KINH TẾ, TÀI CHÍNH
Là những hoạt động phát sinh cụ thể Làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật kế toán 2015)
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
Là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật kế toán 2015)
TÀI LIỆU KẾ TOÁN
Là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là những quy định và hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để ...