Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4600 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THÀNH VIÊN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH)
Là công ty chứng khoán được sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP ...
GIỚI HẠN LỆNH GIAO DỊCH MỘT CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Là số lượng chứng khoán phái sinh tối đa có thể đặt trên một lệnh giao dịch.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về ...
GIỚI HẠN VỊ THẾ
Là vị thế tối đa của một chứng khoán phái sinh, hoặc của chứng khoán phái sinh đó và các chứng khoán phái sinh khác dựa trên cùng một tài ...
VỊ THẾ RÒNG MỘT CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI MỘT THỜI ĐIỂM
Được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua và vị thế bán đã mở của chứng khoán phái sinh đó tại cùng một thời điểm.(Theo Khoản 4 Điều ...
VỊ THẾ MỞ MỘT CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Thể hiện việc nhà đầu tư đang nắm giữ chứng khoán phái sinh chưa đáo hạn.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về chứng ...
VỊ THẾ MỘT CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ VỊ THẾ)
Là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh chưa đáo hạn mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại một thời điểm. nhà đầu tư mua ...
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn ...
KIỂM SOÁT VIÊN
Là người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu, được cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, làm việc theo chế độ ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Là người do cơ quan đại diện chủ sở hữu cử làm đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để thực ...
TẬP THỂ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Bao gồm hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty và cấp ủy cùng cấp.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản ...
CƠ QUAN THAM MƯU
Là cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản lý ...
CẤP CÓ THẨM QUYỀN
Là cấp có quyền quyết định:a) Đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ ...
ĐỐI XỬ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU CÙNG LOẠI CỔ PHIẾU, QUYỀN MUA CỔ PHẦN VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HOẶC CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG ĐANG ĐƯỢC CHÀO MUA CÔNG KHAI
Là việc người chào mua công khai áp dụng các điều kiện, điều khoản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm không giống nhau khi chào mua từ các nhà ...
THÔNG TIN SAI SỰ THẬT
Là thông tin không chính xác so với thông tin thực tế, có thật hoặc so với thông tin đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ...
THỰC HIỆN HÀNH VI LÀM CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ HIỂU NHẦM VỀ GIÁ CHỨNG KHOÁN
Là việc cố ý cung cấp cho khách hàng và nhà đầu tư thông tin, đưa ra những nhận định, tư vấn hoặc khuyến cáo không chính xác, không đầy ...
SỬ DỤNG THÔNG TIN NGOÀI BẢN CÁO BẠCH HOẶC THÔNG TIN SAI LỆCH VỚI THÔNG TIN TRONG BẢN CÁO BẠCH ĐỂ THĂM DÒ THỊ TRƯỜNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Là việc sử dụng thông tin không có trong bản cáo bạch hoặc không chính xác so với nội dung tại bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào ...
GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Là các loại giấy phép, giấy chứng nhận được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật chứng khoán cho tổ chức, cá nhân ...
LÀM GIẢ GIẤY TỜ, XÁC NHẬN TRÊN GIẤY TỜ GIẢ MẠO
Là việc tạo dựng hoặc xác nhận các tài liệu, thông tin không có thực hoặc không chính xác để đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, ...
THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Là việc thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại khoản 3 điều 12 luật chứng khoán, ...
SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN
Là việc thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại khoản 2 điều 12 luật chứng khoán, ...
NGÀY HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
Là ngày doanh nghiệp phát hành hoàn thành việc phân phối trái phiếu và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư.(Theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định ...
NGÀY PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Là ngày xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp phát hành đối với trái phiếu. trái phiếu trong một đợt chào bán có cùng ngày phát hành.(Theo Khoản 10 ...
MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN
Là việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu đã phát hành của chính doanh nghiệp trước ngày đáo hạn.(Theo Khoản 9 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày ...
HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU
Là việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để hoán đổi cho trái phiếu đang lưu hành của chính doanh nghiệp đó tại cùng một thời điểm để cơ cấu ...
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
Là tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam hoặc tổ chức là thành viên lưu ký của tổng công ty lưu ký và bù trừ ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Là tổ chức được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của luật kiểm toán độc ...
TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN
Là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu ...
TRÁI PHIẾU CÓ BẢO ĐẢM
Là loại hình trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài ...
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
Là loại hình trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, ...
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP XANH
Là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường ...
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối ...
SỐ HÓA HỒ SƠ
Là việc quét (scan) dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản giấy sang dạng văn bản điện tử.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 19 ĐIỀU 4 LUẬT DOANH NGHIỆP
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có ...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH
Bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG
Bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ...
THỜI KỲ QUY HOẠCH
Là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho việc lập quy hoạch.(Theo Điều 8 ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, ...
HỆ THỐNG QUY HOẠCH QUỐC GIA
1. Quy hoạch cấp quốc gia.Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất ...