Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4600 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN
Là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản(Theo khoản 14 ...
CHIPHÍQUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.(Theo khoản 13 Điều 4 Luật phá ...
CHI PHÍ PHÁ SẢN
Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm ...
LỆ PHÍ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN(SAU ĐÂY GỌI LÀ LỆ PHÍ PHÁ SẢN)
Là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.(Theo khoản ...
NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN
Là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên ...
NGƯỜI TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN
Là Chánh án Tòa án nhân dân, Thẩm phán; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; ...
DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.(Theo khoản 8 Điều ...
QUẢN TÀI VIÊN
Là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.(Theo khoản 7 Điều ...
CHỦ NỢ CÓ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài ...
CHỦ NỢ CÓ BẢO ĐẢM
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của ...
CHỦ NỢ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản ...
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.(Theo khoản 1 Điều ...
VÙNG QUY HOẠCH
Là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.(Theo khoản 45 Điều 3 ...
THỜI HẠN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là khoảng thời gian được xác định để Làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch ...
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
Là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp ...
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải ...
THIẾT KẾ CƠ SỞ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các ...
THIẾT KẾ SƠ BỘ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công ...
THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH
gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình Là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. ...
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo ...
TỔNG THẦU XÂY DỰNG
Là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư ...
SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, Làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
Là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ
Là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
Là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; ...
NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 29 Điều ...
NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ THẦU)
Là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt ...
NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây ...
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh ...
KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ
Là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du ...
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI
gồm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác.(Theo khoản 23 Điều 3 Luật xây 2014)
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa ...
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, ...
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng.(Theo khoản 20 Điều 3 Luật xây 2014)
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.(Theo ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.(Theo khoản 17 ...
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
Là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH