Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4720 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ DỰ ÁN)
Bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đãatilde; đầu tư xây dựng; dự án mua ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử ...
DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ ...
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu ...
DANH SÁCH NGẮN
Là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối ...
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
Là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.(Theo khoản 6 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
CHỨNG THƯ SỐ
Là chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu ...
CHỦ ĐẦU TƯ
là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019)
BÊN MỜI THẦU
- Là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:- Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ ...
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi ...
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
Là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,TỔ CHỨC
Là người được bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn vào vị trí lãnh đạo, quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trong cơ quan, tổ chức đó.(Theo khoản 7 ...
TÀI NGUYÊN
bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước, đáy và lòng đất dưới đáy biển.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật biển Việt Nam 2012)
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Là tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc do pháp luật quy định thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm: trụ sở Làm việc, ...
KHU VỰC NHÀ NƯỚC
Bao gồm các cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do ...
VỐN NHÀ NƯỚC
Bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển ...
LÃNG PHÍ
Là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu ...
TIẾT KIỆM
Là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối ...
THỜI GIAN CÁCH LY
Là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng đến ngày thu hoạch sản phẩm hoặc khoảng thời gian tối ...
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật ...
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SINH HỌC
Là sản phẩm có thành phần hữu hiệu Là vi sinh vật sống hoặc chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật, động vật.(Theo khoản 20 Điều 3 ...
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHẨM(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ THUỐC THÀNH PHẨM)
Là sản phẩm được sản xuất từ thuốc kỹ thuật với dung môi, phụ gia theo quy trình công nghệ nhất định, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có ...
HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Là chất hoặc thành phần hữu hiệu có hoạt tính sinh học của thuốc bảo vệ thực vật.
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KỸ THUẬT(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ THUỐC KỸ THUẬT)
Là sản phẩm có hàm lượng hoạt chất cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định được dùng để sản xuất thuốc thành phẩm.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật ...
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh ...
XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây ...
KIỂM TRA VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ ...
VÙNG KHÔNG NHIỄM SINH VẬT GÂY HẠI
Là vùng ở đó có bằng chứng khoa học về việc không có mặt một loài sinh vật gây hại cụ thể và các điều kiện bảo đảm không có ...
PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI
Là quá trình đánh giá về sinh học, cơ sở khoa học và kinh tế để quyết định biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một loài sinh vật ...
CHỦ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc trực tiếp vận chuyển, quản lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.(Theo khoản 12 ...
VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬTL
Là thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.(Theo khoản 11 Điều ...
ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM SOÁT
Là sinh vật gây hại không phải Là đối tượng kiểm dịch thực vật nhưng sự có mặt của chúng trên vật liệu dùng để Làm giống có nguy cơ ...
ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Đối tượng kiểm dịch thực vật Là sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ...
SINH VẬT GÂY HẠI LẠ
Là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm ...
SINH VẬT GÂY HẠI
Là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại, cỏ dại và ...
SINH VẬT CÓ ÍCH
Là sinh vật có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật có ích, côn trùng có ích, động vật và các sinh ...
CHỦ THỰC VẬT
Là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc trực tiếp quản lý thực vật.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.(Theo khoản 3 Điều 3 ...
BẢO VỆ THỰC VẬT
Là hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)
THỰC VẬT
Là cây và sản phẩm của cây.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)