Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4840 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
Là người được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, ...
NGƯỜI NỘI BỘ
Là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:a) ...
THÔNG TIN NỘI BỘ
Là thông tin liên quan đến công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại ...
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
Là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động ...
QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
Là quỹ mở hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục được niêm ...
QUỸ THÀNH VIÊN
Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư ...
QUỸ ĐÓNG
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 40 Điều 4 Luật ...
QUỸ MỞ
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 39 Điều 4 Luật ...
QUỸ ĐẠI CHÚNG
Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.(Theo Khoản 38 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, ...
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.(Theo Khoản 36 Điều 4 Luật Chứng ...
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.(Theo ...
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.(Theo Khoản 34 ...
ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Là việc ghi nhận thông tin về tổ chức phát hành, chứng khoán của tổ chức phát hành và người sở hữu chứng khoán.(Theo Khoản 33 Điều 4 Luật Chứng ...
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.(Theo ...
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Là việc cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng ...
TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.(Theo Khoản 30 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.(Theo Khoản 29 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu ...
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 27 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bao gồm hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ...
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.(Theo Khoản 25 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.(Theo Khoản 24 Điều 4 Luật Chứng ...
BẢN CÁO BẠCH
Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của ...
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán.(Theo Khoản 21 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ
Là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 19 điều này và theo một trong các phương thức sau đây:a) Chào bán ...
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:a) Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;b) Chào bán cho từ 100 nhà ...
CỔ ĐÔNG LỚN
Là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành.(Theo Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
Là nhà đầu tư được đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp ...
NHÀ ĐẦU TƯ
Là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
HOẠT ĐỘNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Bao gồm hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ...
HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
Là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định ...
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:a) Mua hoặc bán số lượng ...
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
Là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:a) Mua hoặc ...
TÀI SẢN CƠ SỞ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI LÀ TÀI SẢN CƠ SỞ)
Là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán ...
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ ...
CHỨNG CHỈ LƯU KÝ
Là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại việt nam.(Theo Khoản 8 Điều 4 ...