Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3601 đến 3630 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐIỂM DU LỊCH
Là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
Là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.(Theo Khoản 8, Điều ...
KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH
Là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật ...
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
XÚC TIẾN DU LỊCH
Là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật ...
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
Là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt ...
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.(Theo Khoản 15, ...
DU LỊCH SINH THÁI
Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường.(Theo ...
DU LỊCH VĂN HÓA
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn ...
MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
Là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng sản ...
CÔNG NGHỆ MỚI
Là công nghệ lần đầu tiên được tạo ra hoặc ứng dụng tại Việt Nam hoặc trên thế giới, có trình độ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, ...
CÔNG NGHỆ SẠCH
Là công nghệ phát thải ở mức thấp chất gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng ít tài nguyên không tái ...
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Là việc chuyển giao công nghệ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
Là việc chuyển giao công nghệ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 9, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
Là việc chuyển giao công nghệ từ lãnh thổ Việt Nam qua biên giới ra nước ngoài.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Là hoạt động khai thác, hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao, hoạt động khác có liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm mục đích thu lợi nhuận.(Theo ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ
Là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc từ công nghệ chưa hoàn ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.(Theo Khoản 13, ...
CƠ SỞ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là cơ sở cung cấp các điều kiện theo quy định của pháp luật về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết phục vụ việc ươm tạo công nghệ, ươm tạo ...
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh ...
GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ
Là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua nghiên cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, đối tượng, hệ thống cần giải mã nhằm ...
ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định trình độ, hiệu quả kinh tế, tác động của công nghệ đến môi trường, kinh tế - xã hội.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
THẨM ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá công nghệ xác định giá trị bằng tiền của công nghệ phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm ...
GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định các chỉ tiêu của công nghệ đạt được trong quá trình ứng dụng so với các chỉ tiêu đã được các bên thỏa thuận.(Theo Khoản 19, Điều 2, Luật Chuyển ...
MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động hỗ trợ lựa chọn, ứng dụng công nghệ; khai thác thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đàm phán, ký ...
XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ, điểm kết nối ...