Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4920 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG DỤNG
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng ...
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG MUA
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản thuộc đối tượng trưng mua.
TRƯNG DỤNG TÀI SẢN
Là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong ...
TRƯNG MUA TÀI SẢN
Là việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá ...
THIẾT BỊ
Là tổ hợp các linh kiện cơ khí, điện, điện tử và các linh kiện cấu thành khác được lắp đặt, sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí.”
CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH
Là công trình được xây dựng, lắp đặt cố định và sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí.”
KHÍ THAN
Là hydrocarbon, thành phần chính Là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận.
DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
Là dự án tiến hành các hoạt động dầu khí tại vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức ...
TÀI LIỆU KÈM THEO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Bao gồm kết quả đánh giá sự phù hợp, tài liệu quảng cáo, giới thiệu tính năng, công dụng, đặc tính, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.(Theo Khoản ...
CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (SAU ĐÂY GỌI
Là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) Là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng ...
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (SAU ĐÂY GỌI
Là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) Là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, ...
THỪA NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức ...
KIỂM ĐỊNH
Là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật đo ...
CHỨNG NHẬN
Là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi Là ...
GIÁM ĐỊNH
Là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng ...
THỬ NGHIỆM
Là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật đo lường 2011)
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
Là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật này và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan kiểm tra và cơ ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH
Là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi Là người sản xuất), nhập khẩu (sau đây gọi Là người nhập khẩu), xuất ...
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không ...
SẢN PHẨM
Là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, ...
ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM MỚI
Là đặc tính nguy hiểm được phát hiện nhưng chưa được ghi trong phiếu an toàn hóa chất.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
SỰ CỐ HÓA CHẤT NGHIÊM TRỌNG
Là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm ...
SỰ CỐ HÓA CHẤT
Là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.(Theo Khoản 8, Điều 4, ...
HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa ...
HOÁ CHẤT MỚI
Là hóa chất chưa có trong danh mục hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thừa ...
HOÁ CHẤT ĐỘC
Là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính nguy hiểm quy định từ điểm đ đến điểm n khoản 4 Điều này.(Theo Khoản 5, Điều ...
HÓA CHẤT NGUY HIỂM
Là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ...
HỖN HỢP CHẤT
Là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.(Theo Khoản 3, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
CHẤT
Là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, ...
HÓA CHẤT
Là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.(Theo Khoản 1, Điều 4, ...
XỬ LÝ Y TẾ
Là việc thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian ...
CÁCH LY Y TẾ
Là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác ...
VÙNG CÓ NGUY CƠ DỊCH
Là khu vực lân cận với vùng có dịch hoặc xuất hiện các yếu tố gây dịch.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
VÙNG CÓ DỊCH
Là khu vực được cơ quan có thẩm quyền xáaacute;c định có dịch.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
DỊCH
Là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở ...
TÌNH TRẠNG MIỄN DỊCH
Là mức độ đề kháng của cá nhân hoặc cộng đồng với một tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)