Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4920 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THẨM ĐỊNH
Là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ
Là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở hoặc ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG
Là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được ...
BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản lý theo quy định của Luật Xây dựng ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu hình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước;b) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;c) Hệ thống thông ...
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.3. Thực hiện dự án đầu tư.4. Đầu tư theo hình ...
HÌNH THỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;b) Hỗ trợ đào ...
ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;b) Khu công ...
NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành ...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020;b) Dự án đầu tư tại ...
HÌNH THỨC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Bao gồm:a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời ...
NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ...
VỐN ĐẦU TƯ
Là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ...
TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.(Theo Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)
TỔ CHỨC KINH TẾ
Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật việt nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ ...
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Là cá nhân có quốc tịch việt nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.(Theo Khoản 20 Điều 3 Luật ...
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam.(Theo Khoản 19 ...
NHÀ ĐẦU TƯ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có ...
KHU KINH TẾ
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển ...
KHU CÔNG NGHIỆP
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.(Theo Khoản 16 Điều 3 ...
KHU CHẾ XUẤT
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.(Theo Khoản 15 Điều 3 Luật ...
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG BCC)
Là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà ...
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ việt nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.(Theo Khoản 11 Điều 3 Luật ...
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối ...
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
Là điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.(Theo Khoản ...
ĐẦU TƯ KINH DOANH
Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh.(Theo Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là tập hợp dữ liệu về các dự án đầu tư trên phạm vi toàn quốc có kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.(Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc ...
TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY
Là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 ...
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (CÔNG TY HỢP DANH)
Bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng ...