Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5080 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HIV
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" Là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, Làm cho cơ thể suy giảm khả năng ...
CÔNG NHẬN
Là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với các tiêu chuẩn ...
CÔNG BỐ HỢP QUY
Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo ...
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 8, Điều 3, ...
CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật ...
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy ...
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với ...
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn ...
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN
Là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các ...
TIÊU CHUẨN
Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng Làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi ...
THANH NIÊN
Là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi.
QUAN HỆ CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về ...
CHỮ KÝ
Là chữ ký bằng tay trực tiếp trên công cụ chuyển nhượng của người có quyền và nghĩa vụ đối với công cụ chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền ...
TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ SÉC
Là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép để tổ chức, chủ trì việc trao đổi, thanh toán ...
CHẤP NHẬN
Là cam kết của người bị ký phát về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ khi đến hạn thanh ...
TÁI CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến ...
CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc tổ chức tín dụng mua công cụ chuyển nhượng từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển ...
CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc người thụ hưởng chuyển giao quyền sở hữu công cụ chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng theo các hình thức chuyển nhượng quy định tại Luật Các ...
PHÁT HÀNH
Là việc người ký phát hoặc người phát hành lập, ký và chuyển giao công cụ chuyển nhượng lần đầu cho người thụ hưởng.(Theo Khoản 12, Điều 4, Luật Các ...
NGƯỜI THU HỘ
Là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Làm dịch vụ thu hộ công cụ chuyển nhượng.(Theo ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Công ty ...
NGƯỜI PHÁT HÀNH
Là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI CHẤP NHẬN
Là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận hối phiếu đòi nợ.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI BỊ KÝ PHÁT
Là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ, séc theo lệnh của người ký phát.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Các công cụ ...
NGƯỜI KÝ PHÁT
Là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ, séc.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
HỐI PHIẾU NHẬN NỢ
Là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời ...
HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ
Là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu ...
CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định.(Theo Khoản ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể ...
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở ...
TÊN THƯƠNG MẠI
Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh ...
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
NHÃN HIỆU LIÊN KẾT
Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có ...
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để ...
NHÃN HIỆU TẬP THỂ
Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ ...
NHÃN HIỆU
Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN (SAU ĐÂY GỌI LÀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ)
Là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.(Theo Khoản 15, Điều 4, Luật Sở ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...