Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5160 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Là cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo Khoản 8, Điều 2, ...
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo Khoản 7, ...
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
Là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định ...
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật giám định tư pháp 2012)
CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài ...
NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định ...
NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật giám định tư pháp 2012)
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
Bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ, luật sư, trợ giúp viên pháp lý.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)
NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
Là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.(Theo Khoản 16, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm ...
NGƯỜI KHÔNG CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
Là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng ...
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết ...
SỰ KIỆN BẤT NGỜ
Là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình ...
PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác ...
TÌNH THẾ CẤP THIẾT
Là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích ...
TỔ CHỨC
Là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức ...
CHỖ Ở
Là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ ...
GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để cá nhân, tổ chức đó ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ TỔ CHỨC
Là trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH NHIỀU LẦN
Là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa ...
TÁI PHẠM
Là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, ...
BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối ...
BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao ...
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm ...
CƠ CẤU BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
Là bảng kê các mức giá cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm (%) của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể ...
KHUNG GIÁ CỦA MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Là khoảng cách giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của mức giá bán lẻ điện bình quân.(Theo Khoản 19, Điều 4, Luật giá 2012)
MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh và mức lợi nhuận hợp lý bình quân cho 01 kWh điện ...
CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
Là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp ...
THẨM ĐỊNH GIÁ
Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân ...
GIÁ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG
Là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi lớn hoặc trong trường ...
MẶT BẰNG GIÁ
Là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số ...
GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
Là giá thành tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: a) Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ; giá mua hàng hoá, dịch vụ đối với tổ chức, ...
YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
Là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định ...
BÌNH ỔN GIÁ
Là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để ...
KÊ KHAI GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm ...
ĐĂNG KÝ GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi biểu mẫu thông báo giá cho ...
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng ...
NIÊM YẾT GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng ...