Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5040 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGƯỜI BIẾT THÔNG TIN NỘI BỘ
Là:- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành ...
THÔNG TIN NỘI BỘ
Là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá ...
QUỸ ĐÓNG
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 31, Điều 6, Luật ...
QUỸ MỞ
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 30, Điều 6, Luật ...
QUỸ THÀNH VIÊN
Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên Là pháp nhân.(Theo ...
QUỸ ĐẠI CHÚNG
Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.(Theo Khoản 28, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu ...
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện quản lý theo uỷ thác của từng nhà đầu tư trong mua, bán, nắm giữ chứng khoán.(Theo ...
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.(Theo Khoản 24, ...
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.(Theo ...
TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.(Theo Khoản 21, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, ...
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 18, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
BẢN CÁAACUTE;O BẠCH
Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do ...
TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bảo ...
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.(Theo Khoản 13, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;- Chào bán chứng khoán cho ...
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.(Theo Khoản 11, Điều ...
NHÀ ĐẦU TƯ
là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước ...
CỔ ĐÔNG LỚN
Là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.(Theo Khoản 9, ...
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ...
QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN
Là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời ...
CHỨNG QUYỀN
Là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một ...
QUYỀN MUA CỔ PHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua ...
CHỨNG CHỈ QUỸ
Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.(Theo Khoản 4, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV
Bao gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và ...
NHÓM NGƯỜI DI BIẾN ĐỘNG
Là những người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở và nơi Làm việc.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội ...
NHÓM GIÁO DỤC ĐỒNG ĐẲNG
Là những người tự nguyện tập hợp thành một nhóm để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ.(Theo Khoản 13, ...
HIV DƯƠNG TÍNH
Là kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người đã được xác định nhiễm HIV.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi ...
XÉT NGHIỆM HIV
Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người.(Theo Khoản 11, Điều ...
TƯ VẤN VỀ HIV/AIDS
Là quá trình đối thoại, cung cấp các kiến thức, thông tin cần thiết về phòng, chống HIV/AIDS giữa người tư vấn và người được tư vấn nhằm giúp người ...
GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV/AIDS
Là việc thu thập thông tin thông qua xét nghiệm HIV theo định kỳ và hệ thống trong các nhóm đối tượng được lựa chọn để theo dõi tỷ lệ ...
GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS
Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS bao gồm xét nghiệm HIV và giám sát trọng điểm HIV nhằm mục đích xác định tỷ lệ nhiễm HIV và phân bố nhiễm ...
PHƠI NHIỄM VỚI HIV
Là nguy cơ bị lây nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của cơ thể người nhiễm HIV.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật phòng, ...
HÀNH VI NGUY CƠ CAO
Là hành vi dễ Làm lây nhiễm HIV như quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm và những hành vi khác dễ Làm lây nhiễm ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV
Là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó ...
KỲ THỊ NGƯỜI NHIỄM HIV
Là thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với ...
NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI
Là nhiễm trùng xảy ra do cơ thể bị suy giảm miễn dịch vì bị nhiễm HIV.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội ...
AIDS
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" Là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện ...