Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5040 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VỐN NHÀ NƯỚC
Bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.(Theo ...
NHÀ ĐẦU TƯ PPP (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ ĐẦU TƯ)
Là một pháp nhân độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo phương ...
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Là quá trình xác định nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp khả thi để thực hiện dự án PPP trên nguyên tắc bảo đảm cạnh ...
HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
Là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà ...
HỒ SƠ MỜI THẦU
Là toàn bộ tài liệu sử dụng để lụa chọn nhà đầu tư, bao gồm các yêu cầu để thực hiện dự án làm căn cứ để nhà đầu tư ...
HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách ngắn.(Theo ...
HỒ SƠ DỰ THẦU
Là toàn bộ tài liệu do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.(Theo Khoản 13 Điều 3 Luật Đầu ...
HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển.(Theo Khoản 12 Điều 3 Luật ...
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ DỰ ÁN PPP
Là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các ...
ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - SAU ĐÂY GỌI LÀ ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP)
Là đầu tư theo phương thức PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư ...
DỰ ÁN PPP
Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP
Là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP.(Theo Khoản 8 Điều 3 Luật ...
DANH SÁCH NGẮN
Là danh sách nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với hình thức đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển hoặc danh sách nhà đầu tư được mời tham gia ...
BÊN MỜI THẦU
Là đơn vị có chuyên môn và năng lực được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật ...
BÊN CHO VAY
Là tổ chức, cá nhân cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP vay vốn để thực hiện hợp đồng dự án PPP.(Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Đầu ...
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Là việc doanh nghiệp dự án PPP thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ...
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
Là việc nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP, làm cơ sở để cấp có ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư theo phương thức ...
KIỂM LÂM
Là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa ...
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
ĐỊNH GIÁ RỪNG
Bao gồm các hoạt động nhằm xác định tổng giá trị kinh tế của rừng.(Theo Khoản 1, 2 Điều 90 Luật Lâm nghiệp 2017)
HỆ THỐNG ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP
Bao gồm đường vận xuất, vận chuyển lâm sản, đường tuần tra bảo vệ rừng; kho, bến bãi tập kết lâm sản.(Theo Khoản 1 Điều 51 Luật Lâm nghiệp 2017)
BIỆN PHÁP LÂM SINH
Là trồng cây ngoài diện tích rừng để tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, kết hợp cung cấp gỗ, củi và dịch vụ du ...
BIỆN PHÁP LÂM SINH
Bao gồm:a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung;b) Nuôi dưỡng, làm giàu rừng;c) Cải tạo rừng tự nhiên;d) Trồng rừng mới, trồng lại ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU RỪNG
1. Cơ sở dữ liệu rừng là tập hợp thông tin, dữ liệu về rừng được thiết lập, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu sử dụng thông ...
KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG
Là việc Nhà nước áp dụng cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận của đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng ...
TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
1. Tài sản phục vụ hoạt động của dự án.2. Tài sản là kết quả của dự án.(Theo Điều 100 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017)
HÌNH THỨC XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG
1. Thu hồi.2. Điều chuyển.3. Bán.4. Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng ...
CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG
Là việc Nhà nước chuyển giao trong một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng ...
CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG
Là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng để nhận một khoản ...
TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do ...
KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG
Là tổ hợp trụ sở làm việc được quy hoạch và xây dựng tập trung tại một khu vực để bố trí cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị ...
NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Bao gồm:a) Tài sản bằng hiện vật do Nhà nước giao;b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo ...
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là các quy định về chủng loại, số lượng, mức giá, đối tượng ...
TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Bao gồm:1. Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động ...
HÌNH THỨC KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Bao gồm:1. Giao quyền sử dụng tài sản công.2. Cấp quyền khai thác tài sản công.3. Cho thuê tài sản công.4. Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử ...
TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Bao gồm: tài sản bị tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản ...
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
Là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với công trình kết ...
DỊCH VỤ NỔ MÌN
Là việc thực hiện hợp đồng nổ mìn giữa tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định ...