Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4880 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

LOÀI DI CƯ
Là loài động vật có toàn bộ hoặc một phần quần thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực ...
LOÀI ĐẶC HỮU
Là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không ...
LOÀI BỊ TUYỆT CHỦNG TRONG TỰ NHIÊN
Là loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong  điều kiện nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi phân bố tự nhiên của chúng.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật ...
LOÀI BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG
Là loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm hoàn toàn số lượng cá thể.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI HOANG DÃ
Là loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển theo quy luật.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (SAU ĐÂY GỌI
Là khu bảo tồn) Là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.(Theo Khoản 12, Điều 3, ...
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN MỚI
Là hệ sinh thái mới hình thành và phát triển trên vùng bãi bồi tại cửa sông ven biển, vùng có phù sa bồi đắp và các vùng đất khác.(Theo ...
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
HỆ SINH THÁI
Là quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất ...
HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC
Là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau.(Theo ...
GEN
Là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật đa dạng ...
ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN GÂY RA ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC
Là xác định tính chất nguy hại tiềm ẩn và mức độ thiệt hại có thể xảy ra trong hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen, mẫu ...
ĐA DẠNG SINH HỌC
Là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
CƠ SỞ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ, nhân giống loài hoang dã, cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị; lưu giữ, ...
BẢO TỒN CHUYỂN CHỖ
Là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá ...
BẢO TỒN TẠI CHỖ
Là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường sống, ...
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên ...
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP PHÉP
Là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bức xạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ được coi ...
AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đối phó với các hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp ...
AN TOÀN HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra ...
AN TOÀN BỨC XẠ
Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, ...
CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN
Là một chuỗi hoạt động liên quan đến tạo ra năng lượng hạt nhân từ khai thác, chế biến quặng urani hoặc thori; Làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu ...
THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là lò phản ứng hạt nhân, thiết bị Làm giàu urani, thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua ...
NHIÊU LIỆU HẠT NHÂN
Là vật liệu hạt nhân được chế tạo Làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
VẬT LIỆU HẠT NHÂN
Là vật liệu có khả năng phân hạch bao gồm plutoni có hàm lượng đồng vị plutoni 238 không lớn hơn 80%, urani 233, urani đã Làm giàu đồng vị ...
VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN
Là một trong các vật liệu sau đây: urani, thori dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng; urani chứa thành phần đồng vị urani 235 ít hơn urani trong tự nhiên; ...
KIỂM XẠ
Là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ...
LIỀU CHIẾU XẠ
Là đại lượng đo mức độ chiếu xạ.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHIẾU XẠ
Là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật năng lượng nguyên ...
CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Là chất thải chứa chất phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ phải thải bỏ.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
là đồng vị của một nguyên tố hóa học mà hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó ở trạng thái không ổn định và phát ra bức xạ ion ...
DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ
Là dược chất có chứa chất phóng xạ dùng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHẤT PHÓNG XẠ
Là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn ...
HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ
Là đại lượng biểu thị số hạt nhân phân rã phóng xạ trong một đơn vị thời gian.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
THIẾT BỊ BỨC XẠ
Là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGUỒN PHÓNG XẠ
Là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGUỒN BỨC XẠ
Là nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
BỨC XẠ
Là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và ...
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH