Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4800 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DÂN QUÂN TỰ VỆ
Là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, ...
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở PHƯỜNG
Là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.Cấp chính quyền địa phương ở phường gồm ...
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở QUẬN
Là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.Cấp chính quyền địa phương ở quận gồm ...
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.Cấp chính quyền địa phương ở quận gồm ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Là cơ sở dữ liệu dùng chung cho công tác cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ...
THỜI HẠN HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
Hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.(Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Xuất ...
THỜI HẠN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO
Hộ chiếu ngoại giao có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.(Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Xuất ...
GIẤY TỜ XUẤT NHẬP CẢNH
Bao gồm:a) Hộ chiếu ngoại giao;b) Hộ chiếu công vụ;c) Hộ chiếu phổ thông;d) Giấy thông hành.(Theo Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)
THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
Là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền.Thời hạn ...
THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT (VIÊN CHỨC)
Là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến ...
THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ ...
THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT (CÁN BỘ, CÔNG CHỨC)
Là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ ...
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Bao gồm:a) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức ...
LOẠI THEO NGẠCH CÔNG CHỨC
a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên ...
VŨ KHÍ CÓ TÍNH NĂNG TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ SÚNG SĂN, VŨ KHÍ THÔ SƠ, VŨ KHÍ THỂ THAO
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng ...
VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
Bao gồm:a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ ...
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán là có liên quan đến việc quản lý, sử ...
THANH TRA CHỨNG KHOÁN
Là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 1 Điều 129 Luật Chứng khoán 2019)
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thực hiện các dịch vụ ...
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình ...
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Bao gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quan quyết định cao nhất của quỹ đầu tư chứng khoán.(Theo Khoản 1 Điều 102 Luật chứng khoán 2019)
QUỸ ĐẠI CHÚNG
Bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.(Theo Khoản 2 Điều 99 Luật chứng khoán 2019)
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên.(Theo Khoản 1 Điều 99 Luật chứng khoán 2019)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
Bao gồm các loại sau đây:a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.(Theo Khoản ...
NGÂN HÀNG THANH TOÁN
Là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống ...
THÀNH VIÊN BÙ TRỪ
Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung ...
THÀNH VIÊN LƯU KÝ
Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ...
THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Bao gồm:a) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy ...
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều ...
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT
Là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên ...
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH
Là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.(Theo điểm a Khoản 1 Điều 47 Luật Chứng khoán 2019)
THÀNH VIÊN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Bao gồm:a) Thành viên giao dịch là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch;b) Thành viên giao ...
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều ...
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối ...
HÌNH THỨC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.(Theo khoản ...
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ...
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng ...
TỔ CHỨC NIÊM YẾT, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Là tổ chức có chứng khoán phát hành được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 48 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)