Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4760 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NƠI TIẾP CÔNG DÂN
Bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi Làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân ...
KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
Là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền ...
TIẾP CÔNG DÂN
Là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến ...
VIỆC LÀM CÔNG
Việc Làm công Là việc Làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn ...
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc Làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc Làm, ...
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần ...
TỔ HÒA GIẢI
Là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của Luật này.(Theo khoản 1 Điều 2 Luật ...
CÁC BÊN
Là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.( Theo khoản ...
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ...
CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Tai Là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, bao gồm trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn, cảnh báo thiên ...
ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những nhóm người ...
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. (Theo khoản 4 Điều 3 Luật phòng, chống ...
RỦI RO THIÊN TAI
Là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội(Theo khoản 2 Điều ...
THIÊN TAI
Là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, ...
KỸ NĂNG QUÂN SỰ
Là khả năng thực hành những nội dung cơ bản cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh)
KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ ...
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (INNOVATION)
Là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ; hệ thống chuẩn đo lường, phòng thí nghiệm trọng điểm; khu công nghệ cao, ...
ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là việc bên đặt hàng đưa ra yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc ...
CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013)
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tổ chức khoa học và công nghệ Là tổ chức có chức năng chủ yếu Là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt ...
DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển ...
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
Là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất ...
TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM
Là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu.(Theo khoản 8 Điều ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện ...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
Là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người ...
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
Là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duyTheo khoản 5 Điều 3 Luật khoa ...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ...
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát ...
CÔNG NGHỆ
Là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.(Theo khoản ...
KHOA HỌC
Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.(Theo khoản 1 Điều ...
PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
Bao gồm các hoạt động phòng ngừa khủng bố, phòng ngừa tài trợ khủng bố, chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, ...
TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, chống ...
VÙNG THỦ ĐÔ
Là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội gồm thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận do ...
NGOẠI THÀNH
Là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.(Khoản 2 Điều 3 Luật thủ đô 2012)
NỘI THÀNH
Là khu vực gồm các quận của thành phố Hà Nội.(Khoản 1 Điều 3 Luật thủ đô 2012)
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên, hợp tác xã thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông ...
TÀI SẢN KHÔNG CHIA
Là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư ...