Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5240 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ
Là giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm ...
ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO
Là tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật phòng chống rửa tiền 2012)
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ PHI TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN
Là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; b) Kinh doanh dịch vụ quản lý ...
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
Là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; c) Cho thuê tài chính; d) ...
TÀI SẢN
Bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất ...
RỬA TIỀN
Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: a) Hành vi được quy định ...
PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được ...
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định ...
TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.(Theo ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012)
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.(Theo Khoản 10, Điều 3, ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH
Là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN
Là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động ...
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.(Theo Khoản 6, Điều ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.(Theo Khoản ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ
Là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.(Theo Khoản ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG
Là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành ...
MẠNG LIÊN LẠC CƠ YẾU
Là mạng liên lạc có sử dụng sản phẩm mật mã do tổ chức cơ yếu cung cấp và trực tiếp quản lý để bảo vệ thông tin bí mật ...
SẢN PHẨM MẬT MÃ
Là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
MÃ HÓA
Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
KỸ THUẬT MẬT MÃ
Là phương pháp, phương tiện có ứng dụng mật mã để bảo vệ thông tin.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
NGHIỆP VỤ MẬT MÃ
Là những biện pháp, quy định, giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ an toàn, bí mật và bảo đảm độ tin cậy của kỹ thuật mật mã.(Theo Khoản 3, ...
MẬT MÃ
Là những quy tắc, quy ước riêng dùng để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin nhằm bảo đảm bí mật, xác thực, toàn vẹn của nội dung thông ...
HOẠT ĐỘNG CƠ YẾU
Là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên ...
BẢN SAO BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Là bản sao từ tài liệu lưu trữ theo phương pháp, tiêu chuẩn nhất định nhằm lưu giữ bản sao đó dự phòng khi có rủi ro xảy ra đối ...
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
Là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài ...
CHỈNH LÝ TÀI LIỆU
Là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá ...
THU THẬP TÀI LIỆU
Là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.(Theo Khoản 12, ...
LẬP HỒ SƠ
Là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo ...
HỒ SƠ
Là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong ...
PHÔNG LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, ...
PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của ...
PHÔNG LƯU TRỮ QUỐC GIA VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, chế độ chính trị - xã hội, kỹ ...
PHÔNG LƯU TRỮ
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật lưu ...
LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan ...
LƯU TRỮ CƠ QUAN
Là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật lưu trữ 2011)