Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5400 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

UỶ NHIỆM
Việc chuyển giao cho người khác được quyền làm những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.Ở đây cần phân biệt rõ về phạm vi, bản chất thực hiện ...
UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỂ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định về các vấn đề xã hội; thẩm tra các dự án luật được Quốc ...
UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên ...
UỶ BAN THẨM PHÁN
Thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, ...
UỶ BAN QUỐC PHÒNG AN NINH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng và an ninh; thẩm tra các ...
UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI
Cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội quyết định vấn đề xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, thẩm ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Ở Việt Nam, uỷ ban nhân dân là khái niệm được dùng từ ...
UỶ BAN LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL)
Một cơ quan của Liên hợp quốc có nhiệm vụ pháp điển hóa luật thương mại quốc tế, được thành lập ngày 17.12.1966 theo Nghị quyết 2205/XXI của Đại hội ...
UỶ BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về kinh tế và ngân sách, thẩm tra các dự án ...
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội, có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, thẩm ...
UỶ BAN HÀNH CHÍNH
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương các cấp và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Uỷ ban hành chính gồm có chủ ...
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực đối ngoại, thẩm tra các dự án luật ...
UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để ...
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoạt động cá biệt do Quốc hội giao.Uỷ ban của Quốc hội được thành lập để giúp Quốc ...
TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP
Thu hồi có thời hạn hoặc vô thời hạn giấy phép của những cá nhân, tổ chức do vi phạm nghiêm trọng quy định về sử dụng giấy phép.Tước quyền ...
TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN
Không cho phép người bị kết án được sử dụng một số quyền công dân trong thời hạn nhất định.Tước một số quyền công dân là hình phạt bổ sung ...
TƯỚC DANH HIỆU QUÂN NHÂN
 Xoá tên khỏi danh sách quân nhân và tước mọi quyền lợi mà bản thân quân nhân và gia đình được hưởng về quân nhân đó.Tước danh hiệu quân nhân ...
TỰ THÚ
Tự nguyện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khai báo về hành vi phạm tội mà mình đã thực hiện hoặc tham gia thực hiện trước khi bị ...
TỬ TÙ
Người thực hiện hành vi phạm tội đã bị toà án kết án tử hình và đang bị giam giữ trong trại giam để chờ ngày đưa ra thi hành án.
TỬ HÌNH
Hình phạt tước bỏ quyền sống của người bị kết án.Hình phạt tử hình ở Việt Nam xuất hiện rất lớn.Thu các sử liệu để lại thời Nhà Đinh (thế ...
TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân ...
TƯ PHÁP
Với nghĩa pháp lý chung nhất, tư pháp được quan niệm như là một ý tưởng về một nền công lý, đòi hỏi việc giải quyết những tranh chấp xảy ...
TUYỂN MỘ LÍNH ĐÁNH THUÊ
Thu nạp, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại nước bạn của Việt Nam hoặc phong trào giải phóng dân tộc.Tuyển mộ lính đánh thuê được ...
TUYỂN DỤNG
Là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật viên ...
TUYÊN NGÔN TOÀN THẾ GIỚI VỀ NHÂN QUYỀN
Văn kiện xác nhận danh mục những quyền và tự do cơ bản của cá nhân được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 217A ...
TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN CỦA CÁCH MẠNG PHÁP
Văn kiện công bố công khai về quyền con người và quyền công dân của cách mạng Pháp do Hội nghị lập hiến của chính quyền mới triệu tập thông ...
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1876 CỦA HOA KỲ
Văn kiện tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ.Trong hai thế kỷ XVII - XVIII trên bờ Đại Tây Dương phía Bắc Mĩ đã hình thành 13 vùng thuộc địa ...
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 02.9.1945
Văn kiện công bố với toàn thể quốc dân Việt Nam, với nhân dân và các quốc gia trên thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân ...
TUYÊN CHIẾN
Tuyên bố chính thức của một quốc gia về việc bắt đầu tiến hành chiến tranh chống lại quốc gia khác.Việc tuyên chiến không thể biến cuộc chiến tranh phi ...
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
Phán quyết của toà án có thẩm quyền về việc xoá bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn ...
TUYÊN ÁN
Đọc nguyên văn toàn bộ bản án đã được Hội đồng xét xử thông qua.Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định khi tuyên án mọi ...
TÙY VIÊN QUÂN SỰ X. Tùy viên ngoại giao.
 
TÙY VIÊN NGOẠI GIAO
Chức vụ thấp nhất trong nhóm chức vụ có hàm ngoại giao của đại diện ngoại giao ở nước ngoài.Tùy viên ngoại giao là công chức, cán bộ ngành khác ...
TUỔI KẾT HÔN
Độ tuổi pháp luật quy định cho phép nam, nữ được quyền kết hôn.Luật hôn nhân và gia đình quy định độ tuổi tối thiểu để nam nữ được phép ...
TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Độ tuổi được luật hình sự quy định là điều kiện để một người phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện của mình.Việc quy định ...
TÙ CÓ THỜI HẠN
Hình phạt tù có khoảng thời gian xác định.Theo luật hình sự Việt Nam, khoảng thời gian này là từ 3 tháng đến 20 năm. Trong trường hợp tổng hợp ...
TÙ CHUNG THÂN
Hình phạt tù không thời hạn.Tuy cũng là loại hình phạt tước tự do nhưng được coi là loại hình phạt đặc biệt giống như hình phạt tử hình, do ...
TÙ BINH
Người thuộc lực lượng vũ trang của một bên xung đột vũ trang; người đi theo lực lượng vũ trang nhưng không trực tiếp tham gia lực lượng vũ trang ...
TRƯỚC BẠ
Thủ tục pháp lý ghi văn tự, khế ước đối với một số loại tài sản mà pháp luật quy định có tính bắt buộc vào sổ sách của cơ ...
TRƯNG THU
Biện pháp pháp luật được thực hiện bởi Nhà nước hay một cơ quan nhà nước trưng thu tài sản của công dân, tổ chức, cơ quan để sử dụng ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH