Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.(Theo Khoản 3, Điều 2, ...
NÔ LỆ TÌNH DỤC
Là việc một người do bị lệ thuộc mà buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục của người khác.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật phòng chống mua bán người 2011)
BÓC LỘT TÌNH DỤC
Là việc ép buộc người khác bán dâm, làm đối tượng để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc làm nô lệ tình dục.(Theo Khoản 1, ...
QUỸĐẦUTƯBẤTĐỘNGSẢN
Là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản.”(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
QUẢNLÝDANHMỤCĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN
Là việc quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
TƯVẤNĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN
Là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của ...
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
TỔCHỨC PHÁT HÀNH
 là tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
CHÀOBÁNCHỨNGKHOÁNRIÊNGLẺ
Là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
HỢPĐỒNGGÓPVỐNĐẦUTƯ
Là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
QUYỀNMUACỔPHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
CHỨNGKHOÁN
Là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định(Theo Khoản ...
BẢOHIỂMSỨCKHOẺ
Là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 1, Điều 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010)
BẢOHIỂMHƯUTRÍ
Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 1, Điều 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010)
KHAITHÁCKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
THĂMDÒKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
HOẠT ĐỘNG KHOÁNGSẢN
Bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
ĐIỀUTRACƠBẢNĐỊACHẤTVỀKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nghiên cứu, điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
NƯỚCNÓNGTHIÊNNHIÊN
Là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
NƯỚC KHOÁNG
Là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
KHOÁNGSẢN
Là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
HÒA GIẢI
Là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba.(Theo Khoản 7, Điều 3, ...
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
Là những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với ...
HỢP ĐỒNG THEO MẪU
Là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Bảo vệ ...
QUẤY RỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, ...
HÀNG HÓA CÓ KHUYẾT TẬT
Là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc ...
NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Bảo vệ ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị ...
TUYỂN DỤNG
Là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật viên ...
QUY TẮC ỨNG XỬ
Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, ...
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm ...
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
Là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn ...
THANH TRA NHÂN DÂN
Là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bao gồm tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở được giao thực hiện ...
KẾ HOẠCH THANH TRA
Là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan thực ...
ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA
Là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong 01 năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng ...