Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5360 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp ...
THANH TRA HÀNH CHÍNH
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp ...
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc ...
DUNG DỊCH HYDRO-CHLORO-FLUORO-CARBON (HCFC)
Là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
TÚI NI LÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ
Là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI
Là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.(Theo Khoản 1, ...
TIẾP CẬN
Là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch ...
SỐNG ĐỘC LẬP
Là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật người khuyết ...
GIÁO DỤC BÁN HÒA NHẬP
Là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 6, Điều 2, ...
GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT
Là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
GIÁO DỤC HÒA NHẬP
Là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó.(Theo ...
KỲ THỊ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, ...
CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG
Là cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo ...
GIA ĐÌNH THAY THẾ
Là gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
GIA ĐÌNH GỐC
Là gia đình của những người có quan hệ huyết thống.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
TRẺ EM BỊ BỎ RƠI
Là trẻ em không xác định được cha mẹ đẻ.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
TRẺ EM MỒ CÔI
Là trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người kia không xác định được.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật nuôi ...
NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam ...
NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC
Là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú ở Việt Nam.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
CON NUÔI
Là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật nuôi con ...
CHA MẸ NUÔI
Là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
NUÔI CON NUÔI
Là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Là phán quyết do Trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh chấp do các bên ...
TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ...
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Trọng ...
QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI
Là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010)
ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu ...
TRỌNG TÀI VỤ VIỆC
Là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Trọng tài ...
TRỌNG TÀI QUY CHẾ
Là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.(Theo ...
TRỌNG TÀI VIÊN
Là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này.(Theo Khoản ...
TRANH CHẤP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật dân sự.(Theo Khoản 4, ...
CÁC BÊN TRANH CHẤP
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật ...
THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI
Là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Trọng tài ...
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
Là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Trọng tài thương ...
TEM BƯU CHÍNH NƯỚC NGOÀI
Là ấn phẩm do các nước thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới phát hành để thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính và được công ...
TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM
Là ấn phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính của Việt Nam quyết định phát hành để thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu ...
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
Là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được Nhà nước chỉ định để thực hiện nghĩa vụ bưu chính công ích và tham gia hoạt động cung ứng ...