Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5480 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Tranh chấp lao động phát sinh giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.Tranh chấp lao động tập thể thường được sử dụng để phân biệt với ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
Bất đồng, xung đột về quyền và lợi ích giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập, ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động ...
TRANH CHẤP KINH TẾ
Mâu thuẫn, xung đột về quyền và nghĩa vụ kinh tế của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật kinh tế.Đặc trưng của tranh chấp kinh tế ...
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Những bất đồng phát sinh giữa các bên giao kết trong quá trình thực hiện hợp đồng.Tranh chấp hợp đồng phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện ...
TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG
Trạng thái ý thức bị hạn chế tức thời ở mức độ cao do không chế ngự được tình cảm dẫn đến sự hạn chế đáng kể khả năng kiểm ...
TRÁI QUYỀN
Quyền của một người yêu cầu một người khác thực hiện một hành vi pháp lý nhất định.Mối quan hệ giữa người có quyền yêu cầu và người được yêu ...
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận nghĩa vụ trả nợ gốc ...
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Trái phiếu do chính phủ phát hành.Phát hành trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận ...
TRÁI PHIẾU
Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của tổ chức phát hành đối với người sở hữu.Tổ chức phát hành trái ...
TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN
Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp bằng toàn bộ ...
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
Trách nhiệm pháp lý của người lao động phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do đã gây thiệt hại trong quá trình ...
TRÁCH NHIỆM PHI VẬT CHẤT
Trách nhiệm pháp lý quốc tế phát sinh đối với chủ thể luật quốc tế có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế gây thiệt hại cho các chủ ...
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ
Hậu quả pháp lý phát sinh đối với chủ thể luật quốc tế do hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.Trách nhiệm pháp lý quốc tế bao gồm nghĩa ...
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi vi phạm pháp luật của mình (hoặc của người mà ...
TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT
Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công ...
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản ...
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN
Là một loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất được áp dụng đối với pháp nhân khi pháp nhân đó thực hiện một hành vi phạm tội thể hiện ...
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình.Trách nhiệm hình sự là một dạng trách nhiệm ...
TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
Trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó.Trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do ...
TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
Trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần ...
TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ
Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải hành động phù hợp với quy định của pháp luật, lựa chọn phương án hành động tối ưu ...
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY RA
Trách nhiệm của cha, mẹ trong việc bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra cho người khác.Quy định trách nhiệm bồi thường của cha, mẹ đối ...
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có lỗi trong việc gây thiệt ra thiệt hại về vật chất, tinh thần phải bồi hoàn cho người bị thiệt ...
TRẢ DẦN
Hình thức mua bán trong đó người mua trả tiền theo định kỳ kể từ khi nhận hàng.Quyền sở hữu đối với tài sản mua trả dần vẫn thuộc bên ...
TRẢ CHẬM
Hình thức mua bán trong đó người mua chỉ trả tiền mua sau thời hạn nhất định tính từ khi nhận hàng.Quyền sở hữu đối với tài sản mua trả ...
TỐNG ĐẠT
Việc chuyển các giấy tờ đến tận tay người nhận.Theo nghĩa pháp lý, “tống đạt” là việc chuyển đến đương sự giấy tờ cần thiết của cơ quan tư pháp.Dưới ...
TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
Người đứng đầu Ban thư ký Liên hợp quốc.Tổng thư ký Liên hợp quốc là nhân viên hành chính cao cấp nhất của Liên hợp quốc, do Đại hội đồng ...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ chức công đoàn cấp cao nhất ở Việt Nam (Xt. Công đoàn).Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại ...
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN X. Cơ quan lãnh sự.
 
TỔNG HỢP HÌNH PHẠT
Xác định hình phạt chung cho người bị tuyên nhiều hình phạt.Trường hợp phải xác định hình phạt chung có thể là: 1) Người phạm tội bị xử cùng một ...
TỔNG ĐỘNG VIÊN
Huy động toàn bộ lực lượng của cả nước vào việc thực hiện nhiệm vụ của quốc gia.Tổng động viên thường được áp dụng khi đất nước có chiến tranh. ...
TỔNG ĐẠI LÝ
Hình thức đại lý trong mua bán hàng hoá mà bên đại lý gồm có cả một mạng lưới chứ không chỉ có một người. Mạng lưới đại lý có ...
TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT
Cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước giai đoạn từ 1979 đến năm 1994, là một trong ...
TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
Cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước giai đoạn từ năm ...
TỔNG CỤC
Cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật - xã hội trong phạm vi cả nước hoặc từng lĩnh vực trong phạm vi ...
TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở đầu tư, góp vốn giữa các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc ...
TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ
Tội phạm về kinh tế được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Xt. Tội phạm về kinh tế).Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, tội xâm ...
TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu của người khác.Trước khi có Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự năm 1985, tội xâm phạm sở hữu được quy định ...
TỘI XÂM PHẠM NHÂN THÂN
Nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự cũng như các quyền tự do, dân chủ của người khác.Tội xâm phạm nhân thân có đối ...