Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4280 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt động ...
BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo, thể hiện thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn dưới dạng ...
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là đưa ra thông tin, dữ liệu về nguy cơ xảy ra các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt ...
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái, quá trình diễn biến và hiện tượng khí tượng thủy văn trong tương lai ở một khu vực, vị trí ...
THỜI TIẾT
Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và khu vực cụ thể được xác định bằng các yếu tố và hiện tượng khí tượng.(Theo khoản 6 Điều ...
QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của ...
HẢI VĂN
Là trạng thái, quá trình diễn biến và sự vận động của nước biển.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
THỦY VĂN
Là trạng thái, quá trình diễn biến và sự vận động của nước sông, suối, kênh, rạch, hồ.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
KHÍ TƯỢNG
Là trạng thái của khí quyển, quá trình diễn biến của các hiện tượng tự nhiên trong khí quyển.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là cụm từ chỉ chung khí tượng, thủy văn và hải văn.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
Là điều tra thống kê toàn bộ để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê của các đối tượng điều tra trên phạm vi cả nước, liên quan đến ...
THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Là thông tin thống kê do hoạt động thống kê nhà nước tạo ra, có giá trị pháp lý, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.(Theo khoản ...
THÔNG TIN THỐNG KÊ
Là dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp và phân tích theo phương pháp, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê để phản ánh đặc trưng, thuộc ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ ƯỚC TÍNH
Là số liệu thống kê dự tính trước toàn bộ kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội còn đang tiếp diễn, được tổng hợp từ số liệu ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ SƠ BỘ
Là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHÍNH THỨC
Là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không ...
PHÂN LOẠI THỐNG KÊ
Là sự phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các bộ phận và xếp các yếu tố của hiện tượng vào từng bộ phận riêng biệt, không trùng lặp, căn ...
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊNHÀ NƯỚC
Là hoạt động thống kê trong chương trình thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoặc ủy ...
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ NGOÀI THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Là hoạt động thống kê do tổ chức, cá nhân thực hiện ngoài chương trình thống kê.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật thống kê 2015)
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ
Là hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; công bố, ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
Là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh các đặc điểm của hiện tượng kinh tế - xã hội.Hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm danh mục và ...
ĐIỀU TRA VIÊN THỐNG KÊ
Là người được cơ quan, tổ chức tiến hành điều tra thống kê trưng tập, huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc điều tra thống ...
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
Là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được xác định trong phương ...
DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật thống kê 2015)
DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH
Là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử.(Theo khoản 6 Điều ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Là tập hợp những dữ liệu, thông tin thống kê có liên quan với nhau được sắp xếp, tổ chức theo một cấu trúc nhất định để quản lý, cập ...
CHƯƠNG TRÌNH THỐNG KÊ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt gồm hệ thống chỉ tiêu thống kê, chương trình điều tra thống kê, chế độ báo cáo ...
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
 phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của bộ phận hoặc toàn bộ hiện tượng kinh ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là những quy định và hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống ...
TÀI LIỆU KẾ TOÁN
Là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài ...
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
Là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật kế toán 2015)
NGHIỆP VỤ KINH TẾ, TÀI CHÍNH
Là những hoạt động phát sinh cụ thể Làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KỲ KẾ TOÁN
Là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa ...
KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Là việc cung cấp dịch vụ Làm kế toán, Làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung ...
KIỂM TRA KẾ TOÁN
Là việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật ...
KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
Là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong ...
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu ...
KẾ TOÁN
Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao ...