Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4280 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TÀI SẢN RIÊNG CỦA CON
Bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của ...
TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG
1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời ...
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ VỢ, CHỒNG CÓ ĐƯỢC SAU KHI KẾT HÔN
Là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài ...
TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời ...
THANH TRA XÂY DỰNG
Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ ...
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên ...
NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẶC THÙ
Công trình xây dựng đặc thù gồm:a) Công trình bí mật nhà nước;b) Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;c) Công trình xây dựng tạm.(Theo khoản 1 Điều ...
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích ...
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù làm căn ...
LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, ...
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách ...
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
Là hệ thống công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ ...
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện, tàu ...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
Là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện.(Theo khoản 1 Điều 1 Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014)
HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
gồm hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu ...
CƠ SỞ LƯU TRÚ
Là nơi tạm trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ...
KHU VỰC QUÁ CẢNH
Là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba.(Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC EV
Thị thực điện tử(Theo điểm i khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019)
KÝ HIỆU THỊ THỰC SQ
Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC VR
Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.(Theo khoản 19 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC TT
Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DL
Cấp cho người vào du lịch.(Theo khoản 17 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC LĐ2
Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.(Theo điểm g khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LĐ1
Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC PV2
Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.(Theo khoản 15 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC PV1
Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.(Theo khoản 14 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC HN
Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.(Theo khoản 13 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC DH
Cấp cho người vào thực tập, học tập.(Theo khoản 12 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC NN3
Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NN2
Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NN1
Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản 9 Điều 8 ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DN2
Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DN1
Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.(Theo điểm d khoản 3 ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT4
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT3
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT2
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT1
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LS
Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.(Theo điểm b khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH