Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3061 đến 3090 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện ...
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng.(Theo khoản 20 Điều 3 Luật xây 2014)
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.(Theo ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI
gồm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác.(Theo khoản 23 Điều 3 Luật xây 2014)
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công ...
KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ
Là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu ...
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu ...
NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.(Theo khoản 27 Điều 3 ...
NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ THẦU)
Là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.(Theo ...
NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 29 Điều 3 Luật xây 2014)
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
Là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ
Là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. Quy hoạch xây dựng ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
Là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã ...
SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, Làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập ...
TỔNG THẦU XÂY DỰNG
Là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.(Theo khoản 35 Điều ...
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây ...
THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH
gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình Là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ Là ...
THIẾT KẾ SƠ BỘ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ ...
THIẾT KẾ CƠ SỞ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ ...
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật ...
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
Là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều ...
THỜI HẠN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là khoảng thời gian được xác định để Làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng.(Theo khoản 44 Điều ...
VÙNG QUY HOẠCH
Là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.(Theo khoản 45 Điều 3 Luật xây 2014)
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014)
CHỦ NỢ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc ...
CHỦ NỢ CÓ BẢO ĐẢM
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của ...
CHỦ NỢ CÓ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp ...