Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3001 đến 3030 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NHÀ THẦU TRONG NƯỚC
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.(Theo khoản 38 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ ...
THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
Là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết ...
THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.(Theo khoản 41 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy ...
TỔ CHUYÊN GIA
Gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ ...
XÂY LẮP
gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.(Theo khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
THỬA ĐẤT
Là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013)
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Quy hoạch sử dụng đất Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ ...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất(Theo khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013)
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật đất đai 2013)
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật đất ...
NHÀ NƯỚC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT)
Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật đất đai 2013)
NHÀ NƯỚC CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT)
Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật ...
NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy ...
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật ...
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT
Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật đất đai 2013)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI
Bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất ...
HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.(Theo khoản 14 Điều 3 Luật đất đai 2013)
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với ...
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, ...
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình ...
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
Là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.(Theo khoản 23 Điều 3 Luật đất ...
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013)
HỦY HOẠI ĐẤT
Là hành vi Làm biến dạng địa hình, Làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, Làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.            (Theo khoản ...
TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ ...
TỔ CHỨC KINH TẾ
Bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.(Theo khoản 27 Điều 3 ...
ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
Là phần đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà công trình này không phải Là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất.(Theo khoản 28 Điều 3 Luật đất đai 2013)