Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3880 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

“HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ”
Là hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn ...
“LẬP HỒ SƠ”
Là việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những ...
“HỒ SƠ”
Là tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, ...
“DANH MỤC HỒ SƠ”
Là bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác ...
“BẢN TRÍCH SAO”
Là bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và ...
“BẢN SAO LỤC”
Là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định ...
“BẢN SAO Y”
Là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.(Theo Khoản 10 ...
“BẢN CHÍNH VĂN BẢN GIẤY”
Là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị ...
“BẢN GỐC VĂN BẢN”
Là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện ...
“BẢN THẢO VĂN BẢN”
Là bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức.(Theo ...
“VĂN BẢN ĐẾN”
Là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi đến.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định ...
“VĂN BẢN ĐI”
Là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)
“VĂN BẢN ĐIỆN TỬ”
Là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng ...
“VĂN BẢN HÀNH CHÍNH”
Là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về ...
“VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH”
Là văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, ...
“VĂN BẢN”
Là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng ...
RÀO CẢN TÀI CHÍNH
bao gồm chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác của doanh ...
RÀO CẢN PHÁP LÝ TẠO RA BỞI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu và hạn ngạnh nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật; các điều kiện, thủ tục để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, ...
THỊ TRƯỜNG ĐỊA LÝ LIÊN QUAN
là khu vực địa lý cụ thể trong đó có những hàng hóa, dịch vụ được cung cấp có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh ...
SẢN PHẨM BỔ TRỢ CHO SẢN PHẨM LIÊN QUAN
là các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nhằm nâng cao tính năng, hiệu quả hoặc cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm liên quan. Theo đó, khi ...
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN
là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả.(Theo khoản 1 Điều 4 Nghị ...
RÀO CẢN GIA NHẬP, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
là những yếu tố gây cản trở sự gia nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh)
NHÓM DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT VỀ TỔ CHỨC VÀ TÀI CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ NHÓM DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT)
là nhóm các doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát, chi phối của một hoặc nhiều doanh nghiệp trong nhóm hoặc có bộ phận điều hành chung.(Theo khoản 2 Điều ...
KHOÁNG SẢN ĐÁ ỐP LÁT
là các đá có nguồn gốc magma, biến chất, tràm tích có độ nguyên khối ≥ 0,4 m3 bao gồm: granit, gabro, đá hoa, đá vôi trắng, đá hoa trắng; ...
MỎ ĐƠN KIM ĐƯỢC HIỂU
là mỏ có khoáng sản kim loại trong đó chỉ phê duyệt trữ lượng kim loại của một trong các loại khoáng sản kim loại: sắt; mangan; titan; thiếc; wonfram; ...
KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
là khoảng không gian nằm trong biên giới kết thúc khai thác của mỏ được xác định trong Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng ...
KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
là khoảng không gian giới hạn bởi diện tích theo bề mặt và chiều sâu được phép thăm dò ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản và phù hợp ...
DỰ TOÁN DỰ ÁN
là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện dự án được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
là toàn bộ chi phí đầu tư của dự án được xác định cụ thể phù hợp với thiết kế một bước hoặc thiết kế hai bước quy định tại ...
SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
là ước tính chi phí đầu tư của dự án được xác định phù hợp với các nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
là tập hợp thông tin cơ bản về chương trình, dự án và kế hoạch đầu tư công được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo, lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu ...
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
là việc phân bổ vốn đầu tư công để thực hiện chính sách cụ thể theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ...
CẤP VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CẤP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÁC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH, QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
là việc phân bổ vốn đầu tư công để cấp vốn điều lệ và cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà ...
CẤP BÙ LÃI SUẤT TÍN DỤNG ƯU ĐÃI, PHÍ QUẢN LÝ CHO CÁC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
là việc phân bổ vốn đầu tư công hỗ trợ các ngân hàng chính sách để bù đắp chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TẠI NƯỚC NGOÀI
là các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ, nhân ...
THẨM ĐỊNH NỘI BỘ
là thẩm định để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền hoặc Hội đồng thẩm định để thẩm định chủ trương đầu tư ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
Biện pháp cưỡng chế thi hành án áp dụng đối với pháp nhân thương mại gồm:1. Phong tỏa tài khoản.2. Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với ...
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
bao gồm rà soát, đánh giá về thủ tục hành chính theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá các giải pháp bảo đảm phương ...
KHO QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
là không gian điện tử riêng của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hỗ trợ quản ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH