Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2881 đến 2910 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

XUẤT BẢN ĐIỆN TỬ
Là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.
XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
Là xuất bản phẩm quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 4 Điều này được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.
PHƯƠNG THỨC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
Là việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện điện tử.
LƯU CHIỂU
Là việc nộp xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định.
DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa do Nhà nước quản lý, nắm giữ.
HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là việc xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự toán ngân sách về dự trữ quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật; quản lý, điều ...
HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia.
DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là tên nhóm hàng hóa, tên vật tư, tên thiết bị dự trữ quốc gia.
ĐIỀU HÀNH DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là hoạt động quản lý, nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ bằng dự trữ quốc gia.
BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia theo phân công của Chính phủ.
ĐƠN VỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là tổ chức thuộc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia.
TÌNH HUỐNG ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH
Là tình trạng thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội cần được giải quyết ngay.
TỔNG MỨC DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là tổng giá trị dự trữ quốc gia.
MỨC PHÂN BỔ CHO DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là số tiền bố trí cho dự trữ quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
THỜI HẠN LƯU KHO HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là khoảng thời gian tối đa được xác định từ thời điểm nhập kho đến thời điểm xuất kho hàng dự trữ quốc gia.
XUẤT CẤP HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là việc xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền để cấp cho các tổ chức, cá nhân.
NHU CẦU CHUNG CỦA THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên, hợp tác xã thành viên. Đối ...
VỐN GÓP TỐI THIỂU
Là số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã, ...
TÀI SẢN KHÔNG CHIA
Là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số ...
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên, hợp tác xã thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp ...
NỘI THÀNH
Là khu vực gồm các quận của thành phố Hà Nội.(Khoản 1 Điều 3 Luật thủ đô 2012)
NGOẠI THÀNH
Là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.(Khoản 2 Điều 3 Luật thủ đô 2012)
VÙNG THỦ ĐÔ
Là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội gồm thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận do Chính phủ quyết định.(Khoản 3 ...
TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố 2013)
PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
Bao gồm các hoạt động phòng ngừa khủng bố, phòng ngừa tài trợ khủng bố, chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố 2013)
KHOA HỌC
Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật khoa học và ...
CÔNG NGHỆ
Là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật khoa ...
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt ...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.(Theo ...