Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2761 đến 2790 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
Là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật này và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố ...
THỬ NGHIỆM
Là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)
GIÁM ĐỊNH
Là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh ...
CHỨNG NHẬN
Là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi Là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc ...
KIỂM ĐỊNH
Là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật ...
THỪA NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức đánh giá sự phù hợp ...
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (SAU ĐÂY GỌI
Là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) Là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã ...
CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (SAU ĐÂY GỌI
Là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) Là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ...
TÀI LIỆU KÈM THEO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Bao gồm kết quả đánh giá sự phù hợp, tài liệu quảng cáo, giới thiệu tính năng, công dụng, đặc tính, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật chất ...
DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
Là dự án tiến hành các hoạt động dầu khí tại vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức tạp và các khu vực ...
KHÍ THAN
Là hydrocarbon, thành phần chính Là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận.
CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH
Là công trình được xây dựng, lắp đặt cố định và sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí.”
THIẾT BỊ
Là tổ hợp các linh kiện cơ khí, điện, điện tử và các linh kiện cấu thành khác được lắp đặt, sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí.”
TRƯNG MUA TÀI SẢN
Là việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá nhân, hộ gia đình thông ...
TRƯNG DỤNG TÀI SẢN
Là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết ...
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG MUA
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản thuộc đối tượng trưng mua.
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG DỤNG
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng tài sản thuộc đối tượng ...
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; Là năng lượng sóng ...
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt ...
BỨC XẠ
Là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGUỒN BỨC XẠ
Là nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGUỒN PHÓNG XẠ
Là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
THIẾT BỊ BỨC XẠ
Là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ
Là đại lượng biểu thị số hạt nhân phân rã phóng xạ trong một đơn vị thời gian.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHẤT PHÓNG XẠ
Là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ.(Theo Khoản ...
DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ
Là dược chất có chứa chất phóng xạ dùng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
Là các dạng khác nhau của một nguyên tố hóa học có khả năng phân rã phóng xạ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Là chất thải chứa chất phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ phải thải bỏ.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHIẾU XẠ
Là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)