Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3720 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI
là hệ thống thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp được tổ chức, sắp xếp và cập nhật do các tổ chức kinh doanh cung cấp cho ...
TIỀN THUẾ NỢ
là tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu mà người nộp thuế chưa nộp ngân sách ...
THOẢ THUẬN TRƯỚC VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ
 là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế hoặc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng ...
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ
là việc áp dụng có hệ thống quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi ro có thể ...
RỦI RO VỀ THUẾ
là nguy cơ không tuân thủ pháp luật của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Quản lý thuế 2019)
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ
là việc áp dụng biện pháp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan buộc người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa ...
HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà ...
NĂM TÍNH THUẾ
được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế ...
KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ
là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa ...
HỒ SƠ THUẾ
là hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền ...
TỜ KHAI HẢI QUAN
là văn bản theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định được sử dụng làm tờ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 8, ...
TỜ KHAI THUẾ
là văn bản theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số tiền ...
KỲ TÍNH THUẾ
là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Quản ...
MÃ SỐ THUẾ
là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.(Theo ...
TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
là địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi ...
CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÔNG DO CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ QUẢN LÝ THU
bao gồm:-Tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;-Tiền bảo vệ, phát triển đất ...
CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ QUẢN LÝ THU
bao gồm:-Phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí;-Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước;-Tiền thuê đất, thuê mặt nước;-Tiền cấp quyền khai ...
CÔNG NHÂN CÔNG AN
là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp ...
HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ
là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất, Binh ...
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, ...
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc ...
BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Công ...
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHU VỰC NHÀ NƯỚC (SAU ĐÂY GỌI
là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, ...
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến ...
VỤ LỢI
là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính ...
NHŨNG NHIỄU
là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.(Theo Khoản ...
CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
là việc công bố, cung cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm ...
TÀI SẢN THAM NHŨNG
là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN
là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực ...
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình ...
QUYỀN TỰ CHỦ
là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách ...
LĨNH VỰC
là tập hợp các nhóm ngành có điểm chung về kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do Thủ ...
CHUYÊN NGÀNH
là một phần kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu có tính độc lập trong một ngành, do cơ sở giáo dục đại học quyết định..(Theo Khoản 2, Điều ...
TRƯỜNG
là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập theo quy định của Chính ...
ĐƠN VỊ THUỘC
là đơn vị không có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập; tổ ...
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
là đơn vị có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định thành lập; tổ chức và ...
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
là trường đại học, viện nghiên cứu có tư cách pháp nhân, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, cho phép thành lập theo quy định của pháp luật; được ...
ĐẠI HỌC
Là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC)
là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này..(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Giáo ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH