Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3640 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
là tập hợp các loại hình tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng gồm ...
THƯ VIỆN SỐ
là thư viện hoặc bộ phận của thư viện có tài nguyên thông tin được xử lý, lưu giữ dưới dạng số mà người sử dụng thư viện truy cập, ...
THƯ VIỆN
là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC
là tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác.(Theo Khoản 12, Điều 5, Luật ...
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
là kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học ...
GIÁO DỤC BẮT BUỘC
là giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của ...
PHỔ CẬP GIÁO DỤC
là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo ...
CHUẨN ĐẦU RA
là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục.(Theo Khoản 7, Điều 5, Luật giáo dục 2019)
TÍN CHỈ
là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo Khoản ...
NIÊN CHẾ
là hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.(Theo Khoản 4, Điều 5, Luật giáo dục 2019)
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
là hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm ...
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
là giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa ...
GIÁO DỤC CHÍNH QUY
Là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤP HÀNH ÁN
là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký, cấp giấy phép, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, giám sát, ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẤM HUY ĐỘNG VỐN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án không được thực hiện một hoặc một số ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẤM KINH DOANH, CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án phải chấm dứt ngay hoạt động đối với ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án phải tạm dừng hoạt động đối với ngành, ...
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤP HÀNH ÁN
là pháp nhân thương mại bị kết án, phải chịu hình phạt, biện pháp tư pháp theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.(Theo Khoản ...
ÁP GIẢI THI HÀNH ÁN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phạt tù, tử hình, trục xuất đến nơi chấp hành án.(Theo ...
THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết ...
THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc người đang chấp hành ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH
là việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án không được đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN
là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật này tước một hoặc một số quyền công dân của người chấp hành án theo bản án, quyết ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ ...
THI HÀNH ÁN PHẠT QUẢN CHẾ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM CƯ TRÚ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án không được tạm trú, thường trú ở một số địa phương ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người chấp hành án tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, ...
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử ...
THI HÀNH ÁN TREO
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời ...
THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này tước bỏ tính mạng của người bị kết án tử hình.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật ...
CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN
là nơi tổ chức quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, bao gồm trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật ...
NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN
là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành.(Theo Khoản ...
HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường ...
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT BẢO HIỂM
là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độ tổn thất, tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở giải quyết bồi thường ...
TÍNH TOÁN BẢO HIỂM
là hoạt động thu thập, phân tích số liệu thống kê, tính phí bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, biên khả năng thanh toán, đánh giá kết quả hoạt ...
ĐÁNH GIÁ RỦI RO BẢO HIỂM
là hoạt động nhận diện, phân loại, đánh giá tính chất và mức độ rủi ro, đánh giá việc quản trị rủi ro về con người, tài sản, trách nhiệm ...
TƯ VẤN BẢO HIỂM
là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất..(Theo ...
DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM
là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực ...
SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP
là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019)