Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3480 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA
là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Ngân hàng ...
CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.(Theo Điều 4 Luật thuế tài nguyên 2009)
NGƯỜI NỘP THUẾ TÀI NGUYÊN
là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.(Theo khoản 1, Điều 3 Luật thuế tài nguyên 2009)
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(Theo khoản 1, Điều 6 Luật thuế ...
NƯỚC THIÊN NHIÊN
Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật thuế tài nguyên 2009)
HẢI SẢN TỰ NHIÊN
Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật thuế tài nguyên 2009)
QUỸ HỖ TRỢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là quỹ xã hội, từ thiện được thành lập và hoạt động để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ...
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.(Theo khoản 1 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009)
TRANH CHẤP VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa các đối tượng sau đây:a) Người bệnh, người đại diện của người ...
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
là cơ sở để giải quyết tranh chấp hoặc để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, quyết định giải quyết vụ việc; là căn cứ để cơ quan ...
CHẤT THẢI Y TẾ
Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn, lỏng, khí, hóa chất, phóng xạ được thải ra trong quá trình khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người ...
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:a) Khử trùng thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải tại ...
HỒ SƠ BỆNH ÁN
là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở ...
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc vào, chuyển hoặc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển khoa phải bảo đảm kịp thời ...
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Điều trị ngoại trú được thực hiện trong trường hợp sau đây:a) Người bệnh không cần điều trị nội trú;b) Người bệnh sau khi đã điều trị nội trú ổn ...
HỘI CHẨN
Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã ...
CẤP CỨU
Các hình thức cấp cứu bao gồm:a) Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;b) Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(Theo khoản 1 Điều 54 Luật ...
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là tổ chức độc lập với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập.(Theo khoản 1 Điều 51 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009)
TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ, ĐẶC BIỆT
là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt ...
TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tổ ...
HÀNH LANG AN TOÀN KỸ THUẬT CỦA ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN
là khoảng không gian cần thiết theo hướng thu, phát để bảo đảm tính năng hoạt động bình thường của đài vô tuyến điện.(Theo khoản 1 Điều 40 Luật tần ...
TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ, THI TUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG BĂNG TẦN, KÊNH TẦN SỐ
là tổ chức có đủ điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông.(Theo điểm b khoản ...
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, Giấy phép sử dụng băng tần, Giấy ...
BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN
là các biện pháp nhằm ngăn ngừa, chống lại hoặc giảm thiểu tác hại của bức xạ vô tuyến điện của đài vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, ...
THU HỒI QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng băng tần, kênh tần số đã cấp cho tổ chức, ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG KÊNH TẦN SỐ
là quy hoạch bố trí và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ ...
QUY HOẠCH PHÂN KÊNH TẦN SỐ
là quy hoạch băng tần thành các kênh tần số cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể theo một tiêu chuẩn nhất định và quy định điều ...
QUY HOẠCH BĂNG TẦN
là quy hoạch phân bổ một hoặc một số băng tần cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện hoặc hệ thống thông tin vô tuyến điện và quy định ...
QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA
là quy hoạch phân chia phổ tần số vô tuyến điện thành các băng tần dành cho các nghiệp vụ vô tuyến điện và quy định mục đích, điều kiện ...
GIÁ CƯỚC VIỄN THÔNG
1. Giá cước viễn thông gồm giá cước áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông và giá cước giữa các doanh nghiệp viễn thông.2. Giá cước ...
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
là giá cước người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông khi sử dụng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung ...
GIÁ CƯỚC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG
giá cước thanh toán giữa các doanh nghiệp viễn thông khi doanh nghiệp này mua lại dịch vụ hoặc sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối hoặc ...
HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật viễn thông bao gồm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị viễn thông, kết nối viễn thông, công trình viễn thông, ...
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỄN THÔNG
bao gồm tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị viễn thông, kết nối viễn thông, công trình viễn thông, chất ...
THU HỒI KHO SỐ VIỄN THÔNG, TÀI NGUYÊN INTERNET
là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu lại quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đã phân bổ cho tổ chức, cá ...
CHUYỂN NHƯỢNG KHO SỐ VIỄN THÔNG, TÀI NGUYÊN INTERNET
Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được chuyển nhượng bao gồm:a) Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho tổ ...
CHIA SẺ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch ...
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VIỄN THÔNG
Quản lý tài nguyên viễn thông bao gồm quy hoạch, phân bổ, cấp, đăng ký, ấn định, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng, thu hồi quyền sử dụng, hoàn ...
PHÍ QUYỀN HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG
là khoản tiền tổ chức trả cho Nhà nước để được quyền thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông. Phí quyền hoạt động viễn thông được xác định ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH