Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2641 đến 2670 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;- Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu ...
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.(Theo Khoản 13, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.(Theo ...
BẢN CÁAACUTE;O BẠCH
Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.(Theo ...
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 18, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư ...
TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.(Theo Khoản 21, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.(Theo Khoản 23, Điều 6, Luật ...
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.(Theo Khoản 24, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện quản lý theo uỷ thác của từng nhà đầu tư trong mua, bán, nắm giữ chứng khoán.(Theo Khoản 26, Điều 6, Luật ...
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất ...
QUỸ ĐẠI CHÚNG
Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.(Theo Khoản 28, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ THÀNH VIÊN
Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên Là pháp nhân.(Theo Khoản 29, Điều 6, Luật ...
QUỸ MỞ
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 30, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ ĐÓNG
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 31, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
THÔNG TIN NỘI BỘ
Là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty ...
NGƯỜI BIẾT THÔNG TIN NỘI BỘ
Là:- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên Ban đại diện quỹ ...
ĐIỆN ẢNH
Là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình ...
TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH
Là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật ...
PHIM
Là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.
- Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên ...
KỊCH BẢN VĂN HỌC
Là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản thể hiện toàn bộ diễn biến của câu chuyện phim.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
KỊCH BẢN PHÂN CẢNH
Là sản phẩm sáng tạo của đạo diễn dưới dạng văn bản thể hiện kỹ thuật chuyên môn và phương pháp thực hiện các cảnh quay của bộ phim dựa trên kịch bản văn học.(Theo ...
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH
Là hoạt động bao gồm sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
SẢN XUẤT PHIM
Là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
PHÁT HÀNH PHIM
Là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
PHỔ BIẾN PHIM
Là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH
Là cơ sở do tổ chức, cá nhân thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim theo quy định của Luật này và các quy định khác ...
CƠ SỞ DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHIM
Là cơ sở điện ảnh cung cấp phương tiện, trang bị, thiết bị kỹ thuật, bối cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim.(Theo Khoản 11, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
CHỦ SỞ HỮU PHIM
Là tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính để sản xuất phim, mua quyền sở hữu phim; được cho, tặng hoặc thừa kế quyền sở hữu phim và các hình thức khác theo quy ...