Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3520 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THỬ NGHIỆM
là dịch vụ viễn thông chưa được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài ...
GIẤY PHÉP NGHIỆP VỤ VIỄN THÔNG
Giấy phép nghiệp vụ viễn thông bao gồm:a) Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, có thời hạn không quá 25 năm được cấp cho tổ chức lắp ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm:a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh ...
GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG
Giấy phép viễn thông bao gồm giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.(Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Viễn thông 2009)
DỊCH VỤ BÁO HỎNG SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH
là dịch vụ điện thoại cố định nội hạt thông báo việc hoạt động không bình thường hoặc mất liên lạc của số thuê bao điện thoại cố định do ...
DỊCH VỤ TRỢ GIÚP TRA CỨU SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH
là dịch vụ trợ giúp người sử dụng dịch vụ viễn thông tra cứu số thuê bao điện thoại cố định bằng Danh bạ điện thoại công cộng.(Theo Khoản 3 ...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG
là tập hợp các thông tin về tên, địa chỉ, số thuê bao và thông tin liên quan khác của thuê bao điện thoại cố định, được lưu giữ dưới ...
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHẨN CẤP
là dịch vụ gọi đến các số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu.Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các số liên ...
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ ...
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
Dịch vụ viễn thông bắt buộc là dịch vụ viễn thông được cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước để bảo đảm thông tin liên lạc trong trường hợp ...
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
là dịch vụ viễn thông được cung cấp đến mọi người dân theo danh mục, điều kiện, chất lượng và giá cước do Nhà nước quy định.(Theo khoản 2, Điều ...
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Dịch vụ viễn thông công ích bao gồm dịch vụ viễn thông phổ cập và dịch vụ viễn thông bắt buộc.Dịch vụ viễn thông phổ cập là dịch vụ viễn ...
HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
là việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và việc thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao.(Theo khoản 1, Điều 20 Luật Viễn ...
KINH DOANH HÀNG HÓA VIỄN THÔNG
là hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cho thuê phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.(Theo khoản 1, Điều 13 Luật ...
KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
là hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.(Theo khoản 1, Điều 13 Luật Viễn thông 2009)
KINH DOANH VIỄN THÔNG
Kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn thông.Kinh doanh dịch vụ viễn thông là hoạt động đầu tư cơ ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VỀ VIỄN THÔNG
là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ...
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG QUỐC GIA
là quy hoạch tổng thể xác định mục tiêu, nguyên tắc, định hướng phát triển thị trường viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ, dịch vụ viễn ...
NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
Kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam được hình thành từ các nguồn sau đây:a) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;b) Hội phí của hội ...
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.Hội người cao tuổi Việt Nam được tổ chức ...
CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI
là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.Cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm:a) Cơ ...
PHỤC HỒI SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI BỆNH
là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình.(Theo Điểm b Khoản 2 ...
NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI
là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.Người ...
PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI
là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu ...
NGUỒN QUỸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI
Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được hình thành từ các nguồn sau đây:a) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân ...
NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI
Ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam.(Theo Điều 6 Luật Người cao tuổi 2009)
NGƯỜI CAO TUỔI
Người cao tuổi được quy định trong Luật người cao tuổi 2009 là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.(Theo Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009)
VẬT LIỆU THU HOẠCH
Là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng vật liệu nhân giống.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí ...
VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG
Là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể ...
BÍ MẬT KINH DOANH
Là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.(Theo Khoản 2 Điều ...
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
TÊN THƯƠNG MẠI
Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh ...
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí ...
NHÃN HIỆU LIÊN KẾT
Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có ...
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
18. Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá ...
NHÃN HIỆU TẬP THỂ
17. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng ...
NHÃN HIỆU
16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật ...
THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
15. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH