Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3600 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BIỆT PHÁI
Là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.(Theo ...
LUÂN CHUYỂN
Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định ...
ĐIỀU ĐỘNG
Là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ ...
CÁCH CHỨC
Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời ...
GIÁNG CHỨC
Là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn.(Theo Khoản 8, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
BÃI NHIỆM
Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
MIỄN NHIỆM
Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.(Theo Khoản 6, Điều 7, Luật ...
BỔ NHIỆM
Là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 5, Điều 7, ...
NGẠCH
Là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.(Theo Khoản 4, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách ...
CƠ QUAN SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công ...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DỰ BỊ
là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện kỹ thuật dự bị thuộc đối tượng được đăng ký, quản ...
HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
là việc gọi quân nhân dự bị, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị để bàn giao cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân theo quy ...
CHUYÊN NGHIỆP QUÂN SỰ
là nghề nghiệp chuyên môn tương ứng với chức danh trong biên chế Quân đội nhân dân.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019)
ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN DỰ BỊ
là loại hình đơn vị dự bị động viên được tổ chức, biên chế quân nhân dự bị có chuyên môn, nghiệp vụ và phương tiện, thiết bị phục vụ ...
ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
là tổ chức quân sự gồm phần lớn hoặc toàn bộ là quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị trong kế hoạch bổ sung cho lực ...
PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DỰ BỊ
là tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy, phương tiện đường không ...
QUÂN NHÂN DỰ BỊ
bao gồm sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được đăng ký theo quy định của Luật Sĩ quan ...
LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn ...
CƠ QUAN, TỔCHỨC, CÁNHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNGKIỂMTOÁN
là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán là có liên quan đến việc quản lý, sử dụng ...
TRANG THÔNG TIN CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
là trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh, có chức năng tiếp nhận, giải quyết, cung cấp thông tin liên quan đến cấp thị ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ XUẤT NHẬP CẢNH
là cổng thông tin của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, có chức năng xuất bản thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tìm kiếm, liên ...
VŨ KHÍ CÓ TÍNH NĂNG TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ SÚNG SĂN, VŨ KHÍTHÔ SƠ, VŨ KHÍTHỂ THAO
là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng ...
VŨ KHÍQUÂN DỤNG
bao gồm:- Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
là tập hợp các thông tin của công dân Việt Nam có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh được số hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác ...
KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH
là việc kiểm tra, giám sát, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh ...
HỘ CHIẾU CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ
là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.(Theo Khoản 4, ...
CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ
là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho ...
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC
là tổ chức được thành lập ở cơ quan, tổ chức để thực hiện công tác quốc phòng.    Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không bao gồm ...
MỞ RỘNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ BIỂN
là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC
là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ CƠ ĐỘNG
là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI CHỖ
là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan ...
LIÊN THÔNG THƯ VIỆN
là hoạt động liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, kết quả xử lý ...
DỊCH VỤ THƯ VIỆN
là hoạt động do thư viện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu của người sử dụng thư viện.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Thư ...
TIỆN ÍCH THƯ VIỆN
là trang thiết bị phục vụ nhu cầu của người sử dụng, người làm công tác thư viện trong việc thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo quản, khai thác ...
TÀI NGUYÊN THÔNG TIN MỞ
là tài nguyên thông tin mà người sử dụng thư viện có thể tiếp cận không có rào cản về tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật.(Theo Khoản 4, Điều ...