Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3680 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN HOẶC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN RIÊNG TƯ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu ...
XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép ...
LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC
là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác(Tham khảo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015)
MUA BÁN NGƯỜI
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây:a) Chuyển giao hoặc ...
HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC
là hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật hình sự ...
KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG
là hành vi thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó ...
XÚI GIỤC HOẶC GIÚP NGƯỜI KHÁC TỰ SÁT
là một trong số các hành vi sau đây:a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;b) Tạo điều kiện vật chất hoặc ...
GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH
là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc ...
GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ
Là hành vi Người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra ...
CHỐNG PHÁ CƠ SỞ GIAM GIỮ
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người ...
PHÁ RỐI AN NINH
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở ...
XÂM PHẠM AN NINH LÃNH THỔ
là hành vi xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh ...
CẤM HUY ĐỘNG VỐN
1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm ...
CẤM KINH DOANH, CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH
1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp ...
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN
1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm ...
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN
1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại ...
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
là thời hạn do Bộ luật hình sự 2015 quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải ...
QUẢN CHẾ
là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục ...
CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH
được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho ...
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
là thời hạn do Bộ luật hình sự 2015 quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.(Tham khảo ...
GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI
là hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết ...
TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI
là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình ...
VÔ Ý PHẠM TỘI
1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không ...
“ỦY THÁC”
Là việc tổ chức, cá nhân (bên ủy thác) giao cho quỹ (bên nhận ủy thác) khoản vốn bằng tiền để thực hiện các hoạt động hỗ trợ dnnvv quy ...
“ĐÓNG GÓP PHẢI HOÀN TRẢ”
Là hoạt động góp tiền hoặc hiện vật của bên đóng góp cho quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV quy định tại khoản 1 điều 20 ...
“ĐÓNG GÓP KHÔNG HOÀN TRẢ”
Là hoạt động góp tiền hoặc hiện vật không phải hoàn trả của tổ chức, cá nhân (bên đóng góp) cho quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ ...
“TÀI TRỢ”
Là hoạt động hỗ trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật có nguồn gốc không thuộc ngân sách nhà nước với điều kiện, mục tiêu, đối tượng cụ ...
TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI
cho biết tỷ lệ chuyển đổi cho biết số lượng chứng quyền cần có để quy đổi thành một đơn vị chứng khoán cơ sở.(Theo Khoản 18 Điều 2 Thông ...
GIÁ THỰC HIỆN
Là mức giá mà người sở hữu chứng quyền có quyền mua (đối với chứng quyền mua) hoặc bán (đối với chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (cổ phiếu ...
CHỨNG QUYỀN CÓ LÃI
Là chứng quyền mua có giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp hơn giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở hoặc chứng quyền bán có giá thực hiện ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định tại ...
KHỐI LƯỢNG MỞ CỦA MỘT CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI MỘT THỜI ĐIỂM (SAU ĐÂY GỌI LÀ KHỐI LƯỢNG MỞ)
Là khối lượng chứng khoán phái sinh đang còn lưu hành tại thời điểm đó, chưa được thanh lý hoặc chưa được tất toán.(Theo Khoản 14 Điều 2 Thông tư ...
GIÁ TRỊ KÝ QUỸ
Là tổng các giá trị sau:- giá trị bằng tiền, chứng khoán mà tổ chức kinh doanh chứng khoán đóng góp vào quỹ bù trừ của tổng công ty lưu ...
NHÓM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TỚI MỘT TỔ CHỨC HOẶC MỘT CÁ NHÂN (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÓM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN)
Là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46 điều 4 luật chứng khoán.(Theo Khoản 12 Điều 2 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn ...
VỊ THẾ RÒNG THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT ĐỐI TÁC TẠI MỘT THỜI ĐIỂM (SAU ĐÂY GỌI LÀ VỊ THẾ RÒNG THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT ĐỐI TÁC)
Là giá trị khoản cho vay, khoản phải thu sau khi đã điều chỉnh các khoản nợ, khoản phải trả cho đối tác đó.(Theo Khoản 11 Điều 2 Thông tư ...
VỊ THẾ RÒNG ĐỐI VỚI MỘT CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT THỜI ĐIỂM (SAU ĐÂY GỌI LÀ VỊ THẾ RÒNG ĐỐI VỚI MỘT CHỨNG KHOÁN)
Là số lượng chứng khoán đang nắm giữ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, sau khi đã điều chỉnh giảm số chứng khoán cho vay, số chứng khoán được ...
THỜI GIAN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Là khoảng thời gian từ ngày phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn tính tới ngày thanh toán cho tổ chức phát ...
BẢO LÃNH THANH TOÁN
Là việc cam kết nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm cho việc thanh toán của một bên thứ ba.(Theo Khoản 8 Điều 2 Thông ...
TỶ LỆ VỐN KHẢ DỤNG
Là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị vốn khả dụng và tổng giá trị rủi ro.(Theo Khoản 7 Điều 2 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an ...
VỐN KHẢ DỤNG
Là vốn chủ sở hữu có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng chín mươi (90) ngày.(Theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an ...