Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3360 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm:a) Trường cao đẳng;b) Trường đại học, học viện;c) Đại học vùng, đại học quốc gia (sau ...
NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Các nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học bao gồm:1. Ngân sách nhà nước (nếu có);2. Học phí và lệ phí tuyển sinh;3. Thu từ các hoạt ...
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụTổ chức bảo hiểm tiền gửi ...
HẠN MỨC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức ...
TIỀN GỬI TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN
là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.(Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012)
TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM
là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi ...
KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI LÀ CÁ NHÂN CÓ ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ
là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ...
NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu bao gồm:a) Người được điều động, biệt phái, bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cơ yếu (sau đây ...
LỰC LƯỢNG CƠ YẾU
là một trong những lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước, có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện ...
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà ...
CHỨNG THỰC LƯU TRỮ
là xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc Lưu trữ lịch sử về nội dung thông tin hoặc bản sao tài liệu lưu trữ do Lưu trữ cơ quan ...
TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM
là tài liệu thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn và có một trong các đặc điểm sau đây:a) Có giá trị đặc biệt về tư tưởng, chính trị, kinh tế ...
HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
Hội đồng xác định giá trị tài liệu được thành lập để tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, ...
TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ CẦN LOẠI RA ĐỂ HỦY
là tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã hết thời hạn bảo quản theo quy định và không còn cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu ...
TÀI LIỆU BẢO QUẢN CÓ THỜI HẠN
là tài liệu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật lưu trữ 2011 và được xác định thời hạn bảo quản dưới 70 năm.(Theo Khoản ...
TÀI LIỆU BẢO QUẢN VĨNH VIỄN
là tài liệu có ý nghĩa và giá trị không phụ thuộc vào thời gian.Tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao gồm tài liệu về đường lối, chủ trương, chính ...
TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ
là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để ...
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
Đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu ...
CHUẨN ĐO LƯỜNG CÔNG TÁC
là chuẩn đo lường được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.(Theo Khoản 3 Điều 10 Luật đo lường 2011)
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHÍNH
là chuẩn đo lường được dùng để hiệu chuẩn, xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường khác ở địa phương, tổ chức.(Theo Khoản 2 Điều 10 Luật ...
CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA
là chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo.(Theo Khoản 1 ...
ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN
là nơi tiếp công dân do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bố trí để tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ...
KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT
là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định ...
THỜI HIỆU KHIẾU NẠI
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.Trường hợp người khiếu ...
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm ...
KIỂM TOÁN BẮT BUỘC
là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được ...
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
là những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên tham gia cuộc kiểm toán ...
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN
là những quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán ...
PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
là nội dung của chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh ...
BẢO VỆ AN TOÀN CHO NẠN NHÂN, NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NẠN NHÂN
Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ bao gồm:a) Bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người thân thích của ...
KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia ...
KHU VỰC ĐƯỢC PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN BỊ CÔNG BỐ
là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.(Theo điểm c Khoản 1 Điều 46 Luật Khoáng sản 2010)
KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA
là khu vực có khoáng sản chưa khai thác được xác định căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, kết quả thăm dò ...
KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ
là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ ...
KHU VỰC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
là khu vực có khoáng sản đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy ...
VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật ...
THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền.Thời hạn ...
THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT
là thời hạn do Luật viên chức 2010 quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý ...
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 8 Luật viên chức 2010)
BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC
Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo ...