Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3240 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính ...
HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN
Là hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt ...
ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
Là doanh nghiệp, tổ chức mà tính chất và quy mô hoạt động có liên quan nhiều đến lợi ích của công chúng.(Theo Khoản 7, Điều 5, Luật Kiểm toán ...
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Là doanh nghiệp, tổ chức được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.(Theo ...
DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN
Là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên ...
THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC KIỂM TOÁN
Bao gồm kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên và các thành viên khác.(Theo Khoản 4, Điều 5, Luật Kiểm toán độc lập 2011)
KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
Là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.(Theo Khoản 3, Điều 5, Luật Kiểm toán độc lập 2011)
KIỂM TOÁN VIÊN
Là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và ...
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập ...
NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.(Theo Khoản 3, Điều 2, ...
NÔ LỆ TÌNH DỤC
Là việc một người do bị lệ thuộc mà buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục của người khác.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật phòng chống mua bán người 2011)
BÓC LỘT TÌNH DỤC
Là việc ép buộc người khác bán dâm, làm đối tượng để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc làm nô lệ tình dục.(Theo Khoản 1, ...
QUỸĐẦUTƯBẤTĐỘNGSẢN
Là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản.”(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
QUẢNLÝDANHMỤCĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN
Là việc quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
TƯVẤNĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN
Là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của ...
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
TỔCHỨC PHÁT HÀNH
 là tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
CHÀOBÁNCHỨNGKHOÁNRIÊNGLẺ
Là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
HỢPĐỒNGGÓPVỐNĐẦUTƯ
Là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
QUYỀNMUACỔPHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định(Theo Khoản 3, Điều 1, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010)
CHỨNGKHOÁN
Là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định(Theo Khoản ...
BẢOHIỂMSỨCKHOẺ
Là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 1, Điều 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010)
BẢOHIỂMHƯUTRÍ
Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 1, Điều 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010)
KHAITHÁCKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
THĂMDÒKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
HOẠT ĐỘNG KHOÁNGSẢN
Bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
ĐIỀUTRACƠBẢNĐỊACHẤTVỀKHOÁNGSẢN
Là hoạt động nghiên cứu, điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
NƯỚCNÓNGTHIÊNNHIÊN
Là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
NƯỚC KHOÁNG
Là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
KHOÁNGSẢN
Là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Khoáng sản 2010)
HÒA GIẢI
Là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba.(Theo Khoản 7, Điều 3, ...
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
Là những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với ...
HỢP ĐỒNG THEO MẪU
Là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Bảo vệ ...
QUẤY RỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, ...
HÀNG HÓA CÓ KHUYẾT TẬT
Là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc ...
NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Bảo vệ ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị ...