Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3240 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÁI CHẾ VÀ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
được xác định là phương thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Các dự án đầu tư tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và sử ...
HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ
Định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm:1. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có ...
BAO GÓI, NHÃN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Bao gói thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:a) Vật liệu phải bền chắc, không bị thuốc bảo vệ thực vật chứa bên trong ...
BẢO QUẢN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ hướng dẫn về bảo quản của nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao gói; bảo đảm an toàn đối ...
VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội ...
KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện đối với tất cả thuốc bảo vệ thực vật trước khi đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ ...
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo danh mục.(Theo Khoản 1 Điều 48 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)
KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA
Chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi vận chuyển vật thể từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đến các vùng khác phải khai ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH
Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương đồng ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU
Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.(Theo Khoản ...
ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
là cửa khẩu đầu tiên hoặc nơi mà từ đó vật thể được đưa vào Việt Nam, trường hợp đặc biệt thì được thực hiện tại địa điểm khác có ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT
được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại ...
NGUỒN KINH PHÍ CHỐNG DỊCH HẠI THỰC VẬT
Nguồn kinh phí chống dịch hại thực vật bao gồm:a) Ngân sách nhà nước;b) Kinh phí của chủ thực vật;(Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo vệ và kiểm dịch ...
NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN
là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả ...
TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN
Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thành lập ở mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, ...
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP TỈNH
Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được tổ chức ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến ...
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN Ở TRUNG ƯƠNG
Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến ...
TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN
là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương hoặc lãnh đạo Đảng, chính ...
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động đặc thù của cơ sở do người đứng đầu cơ quan, ...
KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; ...
CƠ SỞ
là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy ...
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.(Theo Khoản ...
THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không ...
DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;b) Trung tâm dịch vụ việc làm ...
DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung ...
CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Người lao động đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó theo ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ
là tổ chức hoạt động có điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng ...
ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;b) Người lao ...
QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Nguồn hình thành Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:a) Ngân sách nhà nước;b) Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;c) Các nguồn hợp ...
CÓ SÁNG KIẾN
là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu ...
HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH
là trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận.Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức ...
HÒA GIẢI THÀNH
là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.(Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Hòa giải 2013)
ĐỊA ĐIỂM HÒA GIẢI
là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.(Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Hòa ...
TỔ HÒA GIẢI
Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. ...
HÒA GIẢI VIÊN
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu ...
BÁO CÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bao gồm:1. Lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ...
ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:a) Cán bộ, công chức; viên chức quản lý;b) Đại biểu dân cử;c) Người quản lý trong doanh ...
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho các đối tượng theo quy định của Luật Giáo dục quốc ...
SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
Là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác(Theo Khoản 3, Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi 2013)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH