Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3080 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi ...
ĐỊNH MỨC CƠ SỞ
Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công. Định mức cơ ...
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công trình.(Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 68/2019/NĐ-CP)
GIÁ GÓI THẦU XÂY DỰNG
Là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. ...
DỰ TOÁN GÓI THẦU HỖN HỢP
Dự toán gói thầu hỗn hợp: dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC); dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi ...
DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG RIÊNG BIỆT
 Dự toán gói thầu xây dựng riêng biệt: dự toán gói thầu thi công xây dựng; dự toán gói thầu mua sắm thiết bị; dự toán gói thầu lắp đặt ...
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính ở giai đoạn trước khi lựa chọn nhà thầu để xây dựng công trình, các công trình, các gói thầu, được ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng có ...
CHI PHÍ DỰ PHÒNG
Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực ...
CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ ...
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực ...
CHI PHÍ THIẾT BỊ
Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà ...
CHI PHÍ XÂY DỰNG
Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, ...
CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo ...
SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo ...
GIÁ TRỊ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THANH TOÁN DỰ ÁN BT
Là giá trị quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu ...
GIÁ TRỊ TRỤ SỞ LÀM VIỆC THANH TOÁN THỰC TẾ
Là giá trị trụ sở làm việc thanh toán sau khi đã được điều chỉnh theo các Phụ lục Hợp đồng BT quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị ...
GIÁ TRỊ TRỤ SỞ LÀM VIỆC THANH TOÁN DỰ ÁN BT
Là giá trị quyền sử dụng đất và giá trị của tài sản trên đất xác định tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định ...
GIÁ TRỊ QUỸ ĐẤT THANH TOÁN THỰC TẾ
Là giá trị quỹ đất thanh toán sau khi đã được điều chỉnh theo các Phụ lục Hợp đồng BT quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP ...
GIÁ TRỊ QUỸ ĐẤT THANH TOÁN
Là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán được thực hiện theo ...
QUỸ ĐẤT THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Là đất chưa giải phóng mặt bằng hoặc đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định sau:a) Đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng ...
GIÁ TRỊ DỰ ÁN BT ĐỂ THANH TOÁN
Là giá trị Dự án BT được quyết toán theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là giá trị quyết toán Hợp đồng BT).(Theo Khoản 3 Điều 4 ...
THỜI ĐIỂM THANH TOÁN DỰ ÁN BT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN BẰNG QUỸ ĐẤT HOẶC TRỤ SỞ LÀM VIỆC
Là thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quyết định giao đất, ...
DỰ TOÁN
Là toàn bộ chi phí thực hiện dự án được xác định ở giai đoạn thực hiện đầu tư theo từng dự án cụ thể phù hợp với báo cáo ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư, là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý ...
CHỦ ĐẦU TƯ
Là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:a) Đơn vị quản lý, sử dụng sản ...
MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là mô hình thể hiện mức chi tiết của mô hình lô-gic. mô hình này biểu diễn thiết kế của hệ thống thông tin dựa trên mô hình lô-gic và ...
MÔ HÌNH LÔ-GIC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là mô hình thể hiện mức chi tiết của mô hình tổng thể. mô hình lô-gic thể hiện quy trình xử lý giữa các thành phần của hệ thống hoặc ...
MÔ HÌNH TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là mô hình mức cao nhất của một hệ thống thông tin. mô hình này thể hiện đầy đủ kiến trúc, các lớp/thành phần của một hệ thống thông tin ...
THIẾT KẾ CHI TIẾT
Là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh, sơ đồ, các mô tả nội dung thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng khác.(Theo Khoản 20 ...
THIẾT KẾ CƠ SỞ
Là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh và các sơ đồ sơ bộ thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu và ...
THẨM TRA
Là việc kiểm tra, đánh giá về mặt chuyên môn của tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hoạt động ...
THẨM ĐỊNH
Là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin, cơ quan có thẩm quyền khác ...
QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là hoạt động quản lý tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin.(Theo Khoản 16 Điều 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (GỌI TẮT LÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)
Là hoạt động quản lý trong quá trình thực hiện khảo sát; thiết kế; triển khai và giám sát công tác triển khai; kiểm thử hoặc vận hành thử; nghiệm ...
PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
Là phần mềm sẵn có; đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, ...
PHẦN MỀM NỘI BỘ
Là phần mềm được xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng theo các yêu cầu riêng của tổ chức hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc ...
PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
Là phần mềm được cung cấp với mã nguồn kèm theo, người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn nhưng phải tuân thủ các quy ...
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (XÂY DỰNG PHẦN MỀM)
Là việc gia công, sản xuất phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, người sử dụng hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại trên thị trường. ...