Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3080 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Bao gồm:a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm ...
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình ...
ĐƯỜNG ĐẲNG SÂU
Là đường nối liền các điểm có cùng độ sâu ở biển.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật biển Việt Nam 2012)
TÀI NGUYÊN
Bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước, đáy và lòng đất dưới đáy biển.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật biển Việt Nam 2012)
TÀU THUYỀN CÔNG VỤ
Là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện các công vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật biển Việt Nam 2012)
TÀU QUÂN SỰ
Là tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một quốc gia và mang dấu hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một sĩ ...
TÀU THUYỀN
Là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.(Theo Khoản ...
VÙNG BIỂN QUỐC TẾ
Là tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất ...
VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ...
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Là cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo Khoản 8, Điều 2, ...
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo Khoản 7, ...
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
Là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định ...
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật giám định tư pháp 2012)
CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài ...
NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định ...
NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật giám định tư pháp 2012)
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
Bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ, luật sư, trợ giúp viên pháp lý.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)
NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
Là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.(Theo Khoản 16, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm ...
NGƯỜI KHÔNG CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
Là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng ...
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết ...
SỰ KIỆN BẤT NGỜ
Là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình ...
PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác ...
TÌNH THẾ CẤP THIẾT
Là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích ...
TỔ CHỨC
Là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức ...
CHỖ Ở
Là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ ...
GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để cá nhân, tổ chức đó ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ TỔ CHỨC
Là trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH NHIỀU LẦN
Là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa ...
TÁI PHẠM
Là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, ...
BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối ...
BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao ...
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm ...
CƠ CẤU BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
Là bảng kê các mức giá cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm (%) của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể ...
KHUNG GIÁ CỦA MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Là khoảng cách giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của mức giá bán lẻ điện bình quân.(Theo Khoản 19, Điều 4, Luật giá 2012)
MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh và mức lợi nhuận hợp lý bình quân cho 01 kWh điện ...
CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
Là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp ...
THẨM ĐỊNH GIÁ
Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH