Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3040 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
Bao gồm:a) Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi;b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
Bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.(Theo Khoản 1 Điều 30 Luật Thủy lợi 2017)
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THỦY LỢI
Bao gồm chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức thủy lợi cơ sở; tổ chức, cá nhân sử ...
DỊCH VỤ THỦY LỢI
Là hoạt động cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với tổ chức, cá ...
CHỦ THỂ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Bao gồm:a) Doanh nghiệp;b) Tổ chức thủy lợi cơ sở;c) Cá nhân.(Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Thủy lợi 2017)
QUẢN LÝ KINH TẾ
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Tổ chức lập, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, áp dụng các định ...
QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi;b) Quản lý, tổ chức thực ...
QUẢN LÝ NƯỚC
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực; ...
QUY HOẠCH THỦY LỢI
Bao gồm:a) Quy hoạch thủy lợi tổng hợp được lập trên phạm vi toàn quốc, vùng, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, đơn vị hành chính để ...
ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Bao gồm đường tàu điện ngầm, đường tàu điện đi trên mặt đất, đường tàu điện trên cao, đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện ...
GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Là khoản tiền phải trả khi sử dụng dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt để chạy tàu trong ga, trên tuyến hoặc khu đoạn đường sắt.(Theo ...
GIÁ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN CHẠY TÀU
Là khoản tiền phải trả để được sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.(Theo khoản 2 Điều 66 Luật Đường sắt 2017)
PHÍ, GIÁ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN CHẠY TÀU
Là khoản tiền phải trả khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu để được chạy tàu trong ga, trên tuyến hoặc ...
HÀNG NGUY HIỂM
Là hàng khi vận chuyển trên đường sắt có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của con người và vệ sinh môi trường.(Theo khoản 1 Điều ...
VẬN TẢI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ AN SINH XÃ HỘI
Là vận tải hành khách trên tuyến, đoạn tuyến, khu đoạn đường sắt nhằm phục vụ cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần ...
VẬN TẢI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT
Là vận tải người, hàng hoá và trang thiết bị để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp về ...
VẬN TẢI QUỐC TẾ
Là vận tải từ Việt Nam đến nước ngoài, vận tải từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc quá cảnh Việt Nam đến nước thứ ba bằng đường sắt. Hoạt ...
HÓA ĐƠN GỬI HÀNG HÓA
Là bộ phận của hợp đồng vận tải do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phát hành theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp kinh doanh vận ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI HÀNG HÓA
Là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với người thuê vận tải, theo đó doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt nhận vận ...
VÉ HÀNH KHÁCH
Là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận tải hành khách. Vé hành khách do doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phát hành theo quy định ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
Là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với hành khách về vận chuyển hành khách, hành lý, theo đó doanh nghiệp kinh doanh vận ...
KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Gồm kinh doanh vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt.(Theo Điều 52 Luật Đường sắt 2017)
KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh đường sắt đô thị. Kinh doanh đường sắt là ngành, nghề đầu ...
BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU
Là cơ sở của việc tổ chức chạy tàu, được xây dựng hằng năm, hằng kỳ và theo mùa cho từng tuyến và toàn mạng lưới đường sắt. Biểu đồ ...
BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm:a) Bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tải đường sắt;b) Bảo đảm điều hành ...
DỒN TÀU
Là việc di chuyển đầu máy, toa xe từ vị trí này sang vị trí khác trong phạm vi ga đường sắt, khu gian. Dồn tàu phải thực hiện theo ...
QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm các quy định về chỉ huy chạy tàu, lập tàu, dồn tàu, chạy tàu, tránh tàu, vượt tàu, dừng tàu, lùi tàu.(Theo khoản 1 Điều 38 Luật Đường ...
TÍN HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm hiệu lệnh của người tham gia điều khiển chạy tàu, tín hiệu trên tàu và tín hiệu dưới mặt đất, biển báo hiệu, pháo hiệu phòng vệ, đuốc. ...
NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU
Bao gồm các chức danh sau đây:a) Trưởng tàu;b) Lái tàu, phụ lái tàu;c) Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga;d) Trực ban chạy tàu ...
CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm:a) Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông đường sắt;b) Sản xuất phụ kiện, phụ tùng, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho đường ...
HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Là phạm vi được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với phạm vi bảo vệ đường sắt để bảo đảm an toàn giao ...
PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Là giới hạn được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với công trình đường sắt để quản lý, bảo vệ, ngăn ngừa những ...
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm: các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho công trình đường sắt; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn; phòng ngừa, ngăn chặn và ...
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
Là việc đầu tư xây dựng mới, đổi mới công nghệ, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 1 Điều ...
HỆ THỐNG BÁO HIỆU CỐ ĐỊNH TRÊN ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm:a) Cột tín hiệu, đèn tín hiệu;b) Biển hiệu, mốc hiệu;c) Biển báo;d) Rào, chắn;đ) Cọc mốc chỉ giới;e) Các báo hiệu khác.(Theo khoản 1 Điều 19 Luật Đường ...
ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm:a) Đất dùng để xây dựng công trình đường sắt;b) Đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt;c) Đất trong phạm vi hành lang an toàn giao ...
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
Bao gồm:a) Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu bao gồm công trình, hạng mục công trình đường sắt hoặc công trình ...
HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Bao gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng được quy định như sau:a) Đường sắt quốc gia phục vụ nhu cầu vận tải ...
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Là cơ sở định hướng đầu tư, phát triển, khai thác mạng lưới đường sắt, bao gồm các nội dung về kết cấu hạ tầng đường sắt và cơ sở ...
QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.(Theo Khoản 1 Điều 9 ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH