Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3000 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước ...
THẨM QUYỀN PHẠT TIỀN CỦA CÁC CHỨC DANH CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương III Nghị định 46/2019/NĐ-CP là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi ...
TÊN CỦA PHƯƠNG TIỆN
Tên của phương tiện do chủ phương tiện tự đặt và được thể hiện trong hồ sơ đăng ký; tên của phương tiện không được đặt trùng với tên phương ...
VÙNG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm 02 vùng:a) Vùng 1: Là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực ...
NGƯỜI THAM GIA VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Là người ở trên phương tiện nhưng không trực tiếp điều khiển phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, trừ nhân viên phục vụ trên phương tiện.(Theo ...
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Là người trực tiếp điều khiển phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 48/2019/NĐ-CP)
VÙNG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Là vùng nước mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được phép hoạt động trong phạm vi ranh giới an toàn được cơ quan nhà nước có thẩm ...
PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người và hoạt động trong ...
CƠ SỞ CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC
Là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2019/NĐ-CP và các trường đào tạo nhân lực y tế ...
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 là bản giấy cứng theo mẫu chung của Bộ Y tế. Nội dung trình bày theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, do Bộ Quốc ...
CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC
Là việc người hành nghề tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc lĩnh vực hành nghề. thời ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao và xuất trình bản ...
THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 50/2019/NĐ-CP)
BỔ SUNG KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là bổ sung kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 50/2019/NĐ-CP)
BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là bổ sung thêm phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị ...
THỜI GIAN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh kể từ ngày người hành nghề bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh sau khi ...
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Là người được bổ nhiệm giữ chức vụ đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền; có chứng chỉ hành nghề theo ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ BẢN THÂN LÀ LAO ĐỘNG DUY NHẤT TRONG GIA ĐÌNH
Người bị kết án phạt tù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình quy định tại điểm ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ ĐANG ỐM ĐAU THƯỜNG XUYÊN MÀ KHÔNG TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN
Người bị kết án phạt tù đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Luật Đặc xá ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ ĐÃ THI HÀNH ĐƯỢC MỘT PHẦN NGHĨA VỤ TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, NGHĨA VỤ DÂN SỰ KHÁC NHƯNG DO LÂM VÀO HOÀN CẢNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH TIẾP PHẦN CÒN LẠI
Là trường hợp người đó và gia đình không còn tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ ĐANG MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
Người bị kết án phạt tù đang mắc bệnh hiểm nghèo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Luật Đặc xá là người mắc một trong các bệnh: ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ ĐÃ LẬP CÔNG LỚN TRONG THỜI GIAN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
Người bị kết án phạt tù đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Đặc xá ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ ĐÃ THI HÀNH XONG NGHĨA VỤ TRẢ LẠI TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, NGHĨA VỤ DÂN SỰ KHÁC
Là người thuộc một trong các trường hợp sau:a) Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ CÓ NHIỀU TIẾN BỘ, CÓ Ý THỨC CẢI TẠO TỐT VÀ ĐƯỢC XẾP LOẠI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ KHÁ HOẶC TỐT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Là người đã chấp hành nghiêm Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và các quý đã đủ thời ...
TỔ CHỨC TƯ VẤN THẨM TRA QUY HOẠCH
Là tổ chức đã thực hiện việc thẩm tra ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy ...
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Là chủ nhiệm dự án quy hoạch chuyên ngành phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, ...
TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH
Là tổ chức có tư cách pháp nhân, đã thực hiện ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều ...
TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH
Là tổ chức đã thực hiện việc lập hoặc thẩm tra ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều ...
CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH
Là cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên ...
DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
Là dịch vụ cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca hát hoặc chương trình nghệ thuật tại các cơ ...
DỊCH VỤ KARAOKE
Là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
Hội đồng thẩm định quy hoạch gồm Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng. Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Các ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 55/2019/NĐ-CP
Bao gồm cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật và cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý được các bộ, cơ quan ...
MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT
Là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn ...
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là tập hợp các hoạt động do một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện dưới các hình thức, nội dung cụ thể, trong một thời hạn nhất định ...
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG RẤT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm(Theo Điểm c Khoản 2 Điều ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm(Theo Điểm b Khoản 2 Điều ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG ÍT NGHIÊM TRỌNG
 là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt ...