Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2131 đến 2160 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HOÁ CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO)
Tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống Liên hợp quốc, được thành lập ngày năm 1945 tại Luân Đôn (Anh).Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc là một trong ...
TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ(IMO)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập trên cơ sở của Công ước năm 1948 (có hiệu lực từ năm 1958) thực hiện chức năng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ...
TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (ICAO)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập trên cơ sở của Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân dụng quốc tế.Công ước này được 52 quốc gia ký tại Hội ...
TỔ CHỨC HỢP TÁC KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN (OECD)
Tổ chức kinh tế được thành lập năm 1961, có thành viên gồm 24 quốc gia kinh tế phát triển.Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển là diễn đàn thường xuyên cho các ...
TỔ CHỨC KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI (WMO)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1950 trên cơ sở Công ước khí tượng thế giới được thông qua tại Hội nghị tổ chức khí tượng quốc tế năm 1947 ...
TỔ CHỨC KINH TẾ, SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
Tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ nền kinh tế quốc dân, phục vụ đời sống xã hội, do Nhà nước thành lập và quản lý nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ ...
TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 11.4.1919 trên cơ sở bản Điều lệ của Tổ chức lao động quốc tế được thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội ...
TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP (FAO)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 16.10.1945 tại khóa họp lần thứ nhất của Hội nghị lương thực và nông nghiệp tại Kêbêch (Quebec, Canada) thực hiện mục đích là ...
TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
Tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật quốc tế.Dấu hiệu cơ bản nhất để nhận diện tổ chức nước ngoài là vấn đề quốc tịch. Tuy nhiên, trong thực ...
TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGO)
Tổ chức quốc tế mà thành viên tham gia không phải là chính phủ được thành lập một cách tự nguyện và hợp pháp, hoạt động không nhằm mục tiêu lợi nhuận.Các tổ chức phi ...
TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN CHÍNH PHỦ X. Tổ chức quốc tế liên quốc gia.
 
TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN QUỐC GIA
Tổ chức quốc tế có thành viên là các quốc gia độc lập có chủ quyền, được thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế phù hợp với pháp luật quốc tế.Mỗi tổ chức ...
TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO)
Tổ chức liên chính phủ được thành lập trên cơ sở Công ước stốckhôm ngày 14.7.1967 và là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc.Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đến nay ...
TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)
Tổ chức quốc tế được thành lập dựa trên sự kế thừa của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT).Tổ chức thương mại quốc tế được thành lập trên cơ sở văn ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.Về mặt kinh tế, đối tượng kinh doanh ...
TỔ CHỨC TỰ QUẢN
Tổ chức được thành lập theo chế độ dân bầu để quản lý những công việc mang tính cộng đồng hoặc do Nhà nước uỷ quyền.Trên thực tế tồn tại, tổ chức tự quản rất ...
TỔ CHỨC XÃ HỘI
Tổ chức được thành lập trên cơ sở ý chí tự nguyện của các thành viên nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia quản lý nhà nước, quản ...
TỔ HỢP TÁC
Chủ thể trong quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của ủy ban nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) giữa ba cá ...
TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Bộ phận chuyên môn, do thẩm phán phụ trách việc tiến hành thủ tục phá sản thành lập để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng ...
TỔ VIÊN TỔ HỢP TÁC
Thành viên tham gia hợp đồng hợp tác hoặc gia nhập tổ hợp tác.Tổ viên tổ hợp tác là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
TỐ CÁO
Báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân nào gây thiệt hại hoặc ...
TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi phạm tội của người nào đó.Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa ...
TỐ TỤNG DÂN SỰ
Trình tự hoạt động do pháp luật quy định cho việc xem xét. giải quyết vụ án dân sự và thi hành án dân sự.Mục đích của tố tụng dân sự là bảo vệ quyền ...
TỐ TỤNG DÂN SỰ QUỐC TẾ
Tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quy định trình tự hoạt động của toà án, quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng ...
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Trình tự giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tại toà án nhằm giải quyết các khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ ...
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và ...
TỐ TỤNG KINH TẾ
Thủ tục tố tụng tại tòa án áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp kinh tế.Tố tụng kinh tế là chế định pháp luật hình thức, được thiết lập để bảo vệ các ...
TỐ TỤNG LAO ĐỘNG
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan tài phán theo quy định của pháp luật.Tố tụng lao động bao gồm tố tụng trọng tài và tố tụng tại ...
TỘI CHIẾM ĐOẠT
Tội xâm phạm sở hữu bằng việc chiếm đoạt tài sản, trong cấu thành tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt.Tội chiếm đoạt là một nhóm tội thuộc các tội xâm phạm sở hữu. Nhóm ...
TỘI PHẢN CÁCH MẠNG
Nhóm tội phạm xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Tên ...