Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2880 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là tập hợp dữ liệu về các dự án đầu tư trên phạm vi toàn quốc có kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.(Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc ...
TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY
Là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 ...
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (CÔNG TY HỢP DANH)
Bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng ...
TÀI SẢN CỦA CÔNG TY HỢP DANH
Bao gồm:1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;3. Tài sản ...
CÔNG TY HỢP DANH
Là doanh nghiệp, trong đó:a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây ...
ỦY BAN KIỂM TOÁN
Là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành ...
NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.(Theo Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020)
CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
Là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ ...
CHÀO BÁN CỔ PHẦN
Là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.(Theo Khoản 1 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔ PHIẾU
Là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOÀN LẠI
Là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC
Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT
Là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC
Gồm các loại sau đây:a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy ...
CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI
Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.(Theo Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG
Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.(Theo Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔ PHẦN CHƯA BÁN
Là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ ...
CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN CHÀO BÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
Là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của ...
CỔ PHẦN ĐÃ BÁN
Là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là ...
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
Là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN
Là doanh nghiệp, trong đó:a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng ...
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
Là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.(Theo Khoản 2 Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2020)
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.(Theo Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu ...
GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC (CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN)
Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ...
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN)
Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành ...
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.(Theo Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ...
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.(Theo Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn ...
CHI NHÁNH
Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện ...
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP
Bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.(Theo Khoản ...
TÊN TRÙNG
Là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.(Theo Khoản 1 Điều 41 ...