Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2760 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT
1. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, ...
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
1. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh ...
HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
1. "Huân chương Sao vàng" là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2. "Huân chương Sao vàng" để tặng hoặc truy tặng ...
HUÂN CHƯƠNG
Huân chương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có công trạng, lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự ...
GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
Danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau:1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;b) ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực ...
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
"Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và ...
LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ...
CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" ...
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên ...
HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐUA
Gồm:a) Thi đua thường xuyên;b) Thi đua theo đợt.(Theo Điều 15 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003)
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Gồm:1. Huân chương;2. Huy chương;3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;4. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước";5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;6. Bằng khen;7. Giấy khen.(Theo Điều ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Gồm:1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.(Theo Điều 7 Luật Thi ...
NGUYÊN TẮC THI ĐUA
Gồm:a) Tự nguyện, tự giác, công khai;b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Nội dung quản lý nhà nước về biên giới quốc gia bao gồm:1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách về biên giới quốc gia;2. Ban ...
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, ...
VÙNG NƯỚC LỊCH SỬ
là vùng nước do những điều kiện địa lý đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh của Việt Nam hoặc của Việt ...
BIÊN GIỚI QUỐC GIA CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa ...
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
là một bộ phận của lực lượng vũ trang, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, chỉ đạo.Nhà ...
LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm:1. Lực lượng dân phòng;2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ ...
NGƯỜI CHỈ HUY CHỮA CHÁY
Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ ...
HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA
là hội đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về di sản văn hoá.Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng di sản ...
BẢO TÀNG TƯ NHÂN
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề.(Theo khoản 4 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG CẤP TỈNH
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu ở địa phương.(Theo khoản 3 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG CHUYÊN NGÀNH
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu về một chuyên ngành.(Theo khoản 2 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG QUỐC GIA
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu trong phạm vi cả nước.(Theo khoản 1 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên ...
DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.(Theo khoản 3 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)
DI TÍCH QUỐC GIA
là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia(Theo khoản 2 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)
DI TÍCH CẤP TỈNH
là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương.(Theo khoản 1 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)
DI SẢN VĂN HOÁ
Bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, ...
DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh ...
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định khác của pháp luật có ...
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm ...
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ
là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ ...
QUYỀN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
là doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp ...
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Điều 54 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.(Theo Điều 52 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÙNG
là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với ...