Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2800 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NHÀ ĐẦU TƯ
Là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
HOẠT ĐỘNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Bao gồm hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ...
HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
Là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định ...
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:a) Mua hoặc bán số lượng ...
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
Là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:a) Mua hoặc ...
TÀI SẢN CƠ SỞ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (SAU ĐÂY GỌI LÀ TÀI SẢN CƠ SỞ)
Là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán ...
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ ...
CHỨNG CHỈ LƯU KÝ
Là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại việt nam.(Theo Khoản 8 Điều 4 ...
QUYỀN MUA CỔ PHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua cổ phần mới theo điều kiện đã được ...
CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
Là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền ...
CHỨNG QUYỀN
Là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một ...
CHỨNG CHỈ QUỸ
Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.(Theo Khoản 4 Điều 4 Luật ...
TRÁI PHIẾU
Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.(Theo Khoản 3 Điều 4 ...
CỔ PHIẾU
Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.(Theo Khoản 2 ...
CHỨNG KHOÁN
Là tài sản, bao gồm các loại sau đây:a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ...
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP VỀ KỸ THUẬT HÌNH SỰ
Bao gồm:a) Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;b) Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh;c) Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ ...
NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành ...
NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.(Theo Khoản 1 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020)
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề ...
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Là tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho ...
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn ...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên; tổ chức hướng dẫn ...
TỔ CHỨC THANH NIÊN
Gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được ...
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN
Là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo, ...
THANH NIÊN XUNG PHONG
Là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo, ...
THÁNG THANH NIÊN
Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham ...
ỦY BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM
Là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.(Theo Khoản Điều 7 Luật Thanh niên 2020)
THANH NIÊN
Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.(Theo Điều 1 Luật Thanh niên 2020)
THÀNH PHẦN PHIÊN HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI
Gồm có:a) Hòa giải viên;b) Các bên, người đại diện, người phiên dịch;c) Người được mời tham gia hòa giải, đối thoại trong trường hợp cần thiết.(Theo Điều 25 Luật ...
CHUẨN BỊ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Bao gồm:1. Tiếp nhận đơn và tài liệu kèm theo do Tòa án chuyển đến;2. Vào sổ theo dõi vụ việc;3. Nghiên cứu đơn và tài liệu kèm theo do ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền theo quy định của bộ luật dân sự.(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật Hòa giải, ...
CÁC BÊN THAM GIA ĐỐI THOẠI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến khiếu kiện hành chính theo quy định của luật tố tụng hành chính.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Hòa ...
CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật ...
ĐỐI THOẠI THÀNH
Là thông qua đối thoại, các bên tham gia đối thoại tự nguyện thống nhất về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần khiếu kiện hành chính mà phần ...
HÒA GIẢI THÀNH
Là thông qua hòa giải, các bên tham gia hòa giải tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần vụ việc dân sự mà phần ...
ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Là hoạt động đối thoại do hòa giải viên tiến hành trước khi tòa án thụ lý vụ án hành chính, nhằm hỗ trợ các bên tham gia đối thoại ...
HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN
Là hoạt động hòa giải do hòa giải viên tiến hành trước khi tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải ...
HÒA GIẢI VIÊN TẠI TÒA ÁN (SAU ĐÂY GỌI LÀ HÒA GIẢI VIÊN)
Là người có đủ điều kiện, được chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để tiến hành hòa giải tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở
Bao gồm:a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;b) Dự án đầu tư ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH