Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2840 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Là việc sử dụng các thao tác kỹ thuật để chứa đựng hàng hóa nguy hiểm trong các phương tiện chứa phù hợp tiêu chuẩn đã đăng ký, công bố.(Theo ...
QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÙNG CẤP
Là quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị.(Theo ...
QUAN HỆ GIỮA THỦ TRƯỞNG VÀ PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Là quan hệ phân công theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Khi ...
BỘ CÂU HỎI
Là tập hợp toàn bộ câu hỏi thi và đáp án phục vụ xây dựng đề thi trắc nghiệm.(Theo Khoản 6 Điều 18 Thông tư 6/2020/TT-BNV)
TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG
Là một hiện tượng đơn nhất, xảy ra trong một thời điểm, tại một địa điểm nhất định mang tới hậu quả tiêu cực cho xã hội và con người.(Theo ...
SỰ CỐ
Là những sự việc xảy ra trong quá trình tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính làm cho quá trình thi trắc nghiệm trên máy vi tính bị ...
ĐỀ THI
Là tập hợp các câu hỏi trong bộ câu hỏi thi do phần mềm tạo ra trên cơ sở nội dung đề thi do Ban đề thi thực hiện.(Theo Khoản ...
PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM
Là phần mềm được sử dụng để tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính.(Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 6/2020/TT-BNV)
MÁY CHỦ
Là máy vi tính được sử dụng để lưu phần mềm ra đề thi, chấm thi và thu bài thi của người dự thi.(Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 6/2020/TT-BNV)
“PHÒNG THI TRẮC NGHIỆM
Là phòng máy vi tính được thiết kế, cài đặt phần mềm thi trắc nghiệm và dùng để tổ chức thi các môn thi theo hình thức trắc nghiệm.(Theo Khoản ...
NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA BAN KIỂM TRA SÁT HẠCH
Là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA BAN CHẤM THI
Là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA BAN PHÁCH
Là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA BAN ĐỀ THI
Là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA BAN COI THI
Là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
THÍ SINH DỰ THI
Là cán bộ, công chức, viên chức nếu bị đình chỉ thi hoặc bị hủy hết quả thi, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý ...
ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THUẾ
Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:a) Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký ...
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ THUẾ
Là một cấu phần của Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung do Tổng cục Thuế xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất trong toàn ngành thuế ...
CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Là tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký thuế cho người lao động và người phụ thuộc của người lao động.(Theo Khoản 7 ...
HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
Là hợp đồng, hiệp định tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.(Theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư 105/2020/TT-BTC)
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
Là cửa hàng, cửa hiệu hoặc nơi cụ thể khác tiến hành hoạt động, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.(Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 105/2020/TT-BTC)
ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC
Là chi nhánh, văn phòng đại diện, nơi cụ thể khác tiến hành hoạt động, kinh doanh của tổ chức.(Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 105/2020/TT-BTC)
ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
Là chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.(Theo Khoản ...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Là người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc.(Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 105/2020/TT-BTC)
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Báo cáo kết quả tự đánh giá bao gồm các thông tin sau:a) Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;b) Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản ...
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
Chứng chỉ chất lượng là một trong những tài liệu sau:a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết ...
NGƯỜI NHẬP KHẨU
Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa (chủ sở hữu hàng hoá) hoặc tổ chức, cá nhân, đại lý được ủy thác nhập khẩu của ...
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CÁC BỘ QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC
Là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ ...
CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ ...
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN, GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN, GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
Là tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức chứng ...
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
Là tổ chức đã thực hiện đăng ký hoạt động chứng nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận đã đăng ký) quy định tại Nghị định số ...
PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ
Là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn số ...
PHIẾU BẦU HỢP LỆ
Là phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu theo quy định; phiếu do Tổ bầu cử phát ra(Theo điểm a ...
ĐẠI DIỆN CỬ TRI
Là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc tôn giáo trong khu vực (nếu có);(Theo điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 01/2021/TT-BNV)
KHU VỰC BÊN NGOÀI PHÒNG BỎ PHIẾU
Là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri đến bỏ ...
ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ ...
SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM: CÔNG NGHỆ SAU ƯƠM TẠO, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH THỨC KHÁC)
 là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ dựa trên việc áp dụng, ứng dụng hoặc phát triển kết quả khoa học và công nghệ.(Theo ...
THÀNH VIÊN LĨNH HỌ TRONG TỪNG KỲ MỞ HỌ
Là người đưa ra mức lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.(Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 19/2019/NĐ-CP )
HỌ HƯỞNG HOA HỒNG
Là họ có lãi hoặc họ không có lãi mà thành viên được lĩnh họ phải trả một khoản hoa hồng cho chủ họ theo mức do những người tham ...