Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2960 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TRỢ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là khoản hỗ trợ tài chính của ngân sách nhà nước theo mức cố định tính trên từng đơn vị sản phẩm, dịch vụ công ích cho nhà sản xuất, ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ mà việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí hoặc ...
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là dịch vụ sự nghiệp công mà nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN (SAU ĐÂY GỌI LÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG),
Gồm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và sản phẩm, dịch vụ công ích.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước; thông tin ...
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là tiền thu từ giá sử dụng, cung cấp dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 34/2019/NĐ-CP được quản lý, sử dụng theo cơ ...
KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là việc Nhà nước áp dụng cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận ngoài diện tích đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu ...
GIÁ CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là khoản tiền doanh nghiệp thuê quyền khai thác, nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản phải trả cho Nhà nước để được sử dụng, khai ...
CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là việc Nhà nước chuyển giao quyền khai thác trong một khoảng thời gian nhất định gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản kết cấu hạ ...
CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện trong ...
BẢO TRÌ THEO KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ
Là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo khối lượng công việc thực tế đã thực hiện. Việc bảo trì theo khối lượng thực tế áp dụng đối với ...
BẢO TRÌ THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
Là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng xác định, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐỊA PHƯƠNG
Là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện chức năng quản ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở TRUNG ƯƠNG
Là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường bộ (Cơ quan được giao ...
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bao gồm đất gắn với tài sản) gồm:a) Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường;b) Cầu ...
PHƯƠNG TIỆN BỊ NGƯỜI VI PHẠM SỬ DỤNG TRÁI PHÉP
Là trường hợp chủ sở hữu hợp pháp, người quản lý hợp pháp hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện cho người khác thuê, mượn hoặc thuê người khác ...
PHƯƠNG TIỆN BỊ NGƯỜI VI PHẠM HÀNH CHÍNH CHIẾM ĐOẠT TRÁI PHÉP
Là trường hợp phương tiện của chủ sở hữu hợp pháp bị người có hành vi vi phạm hành chính trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt, lạm dụng tín nhiệm để ...
TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Gồma) Lâm sản khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến trái quy định của pháp luật;b) Dụng cụ, công cụ, các loại cưa xăng để sử dụng ...
RỪNG KHOANH NUÔI TÁI SINH THUỘC RỪNG CHƯA CÓ TRỮ LƯỢNG
Bao gồm rừng tái sinh tự nhiên hoặc rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trữ lượng cây đứng dưới 10 m3/ha.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị ...
SẢN PHẨM CỦA ĐỘNG VẬT RỪNG
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng như: thịt, trứng, sữa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, dịch mật, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ...
BỘ PHẬN CƠ THỂ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI SỰ SỐNG
Là những bộ phận thực hiện các chức năng chuyên biệt của cơ thể động vật, ngay khi tách rời những bộ phận này khỏi cơ thể sống của động ...
KIỂM LÂM VIÊN
Là công chức thuộc các ngạch kiểm lâm, biên chế trong cơ quan kiểm lâm.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 35/2019/NĐ-CP)
NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau ...
CÁC THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH
Là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm ...
KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
Là khoảng không gian bao gồm vùng đất ven biển, đảo, quần đảo, mặt nước, khối nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển thuộc phạm vi vùng nội thủy, ...
CƠ QUAN LẬP HỢP PHẦN QUY HOẠCH
Là cơ quan được giao trách nhiệm hoặc được phân công lập hợp phần quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian ...
CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP HỢP PHẦN QUY HOẠCH
Là bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao trách nhiệm hoặc được phân công tổ chức lập hợp phần quy hoạch để tích hợp ...
HỢP PHẦN QUY HOẠCH
Là một nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được lập để thực hiện việc tích hợp quy ...
KẾT QUẢ TÀI CHÍNH HẰNG NĂM CỦA QUỸ
Là số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí phát sinh trong năm tài chính.(Theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)
DOANH THU CỦA QUỸ
Doanh thu của Quỹ là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:1. Thu từ hoạt động nghiệp vụ:a) Thu từ hoạt động cho vay bao gồm: thu lãi ...
PHÍ CHO VAY GIÁN TIẾP
Là khoản tiền Quỹ phải trả cho ngân hàng để thực hiện việc cho vay, do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 50% tiền lãi cho vay gián ...
LÃI SUẤT CHO VAY GIÁN TIẾP
Là lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, bằng lãi suất cho vay trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.(Theo ...
“TỶ LỆ CHẤP NHẬN RỦI RO”
Là tỷ lệ rủi ro cao nhất trong năm tài chính mà quỹ được chấp nhận khi tổn thất xảy ra. tỷ lệ chấp nhận rủi ro được đo bằng ...
“TÀI TRỢ”
Là việc quỹ tài trợ vốn và thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.(Theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)
“CHO VAY GIÁN TIẾP”
Là việc quỹ thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo ...
“CHO VAY TRỰC TIẾP”
Là việc quỹ trực tiếp thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.(Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)
“NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA QUỸ”
Là người lao động được tuyển dụng để làm việc tại quỹ theo quy định pháp luật về lao động nhưng không giữ các chức danh, chức vụ quy định ...
“NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA QUỸ”
Là người giữ chức danh, chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, giám đốc, phó giám đốc.(Theo Khoản 1 Điều ...
HỢP PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là một nội dung của quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được lập để thực hiện việc tích hợp quy hoạch.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị ...