Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2311 đến 2340 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ có chức năng tổ ...
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
Cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị phụ thuộc của một chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân hoặc chủ thể khác) được mở tại một địa bàn mà chủ thể đó không có trụ sở.Đối với văn phòng đại ...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, nghiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch ...
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Cơ quan trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng, có chức năng tham mưu, giúp Ban chấp hành trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành công ...
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước và ...
VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
Phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển.Người kinh doanh vận chuyển ...
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hóa quốc tế.Vận chuyển hàng hóa quốc tế được tiến hành thông qua hoạt động chuyên môn của các tổ chức ...
VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI
(Hành vi) chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam (nhập hoặc xuất) mà không có mục đích buôn bán.Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là ...
VẬN ĐƠN
Văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển về việc tiếp nhận số ...
VẬT
Bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người, con người có thể kiểm soát được.Vật có thể tồn tại tự nhiên hoặc do con người tạo ra.
VẬT CHỨNG
Vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm; vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và những vật khác có giá trị chứng ...
VẬT QUYỀN
Quyền thực hiện trực tiếp trên vật và có tác dụng mang lại cho người có quyền toàn bộ hoặc một phần tiện ích kinh tế của vật đó.Khái niệm vật quyền bắt đầu được ...
VÉ HÀNH KHÁCH
Là chứng từ vận chuyển hành khách bằng các phương tiện vận chuyển hành khách (như tàu bay, tàu thuỷ, tàu hoả, ô tô...), là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa hành ...
VÉ HÀNH LÝ
Là chứng từ vận chuyển hành lý bằng các phương tiện vận chuyển, là bằng chứng về việc ký kết hợp đồng giữa chủ hành lý và người vận chuyển, điều kiện của hợp đồng ...
"VỀ CÁC ĐẠO LUẬT CỦA XIXÊRÔNG"
Tác phẩm của Xixêrông (103 - 43 trước Công nguyên), nhà tư tưởng La Mã cổ đại, viết năm 52 trước Công nguyên, vào thời điểm cuộc đấu tranh giữa các tầng lớp bình dân, ...
VỆ SINH LAO ĐỘNG
Các biện pháp đảm bảo môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động và giữ vệ sinh môi trường chung.Vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng ...
VI CẢNH
Hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, bị xử lý bằng biện pháp xử phạt vi phạm ...
VI HIẾN
Hành vi làm trái quy định của hiến pháp.Hành vi này có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội bao gồm cả các cơ quan công quyền ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hành vi của tổ chức, cá nhân có lỗi cố ý hoặc vô ý không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà chưa đến ...
VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.Nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng là những nghĩa vụ đã được ghi nhận trong các điều ...
VI PHẠM PHÁP LUẬT
Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.Vi phạm pháp luật có các dấu ...
VI PHẠM THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các điều khoản hợp pháp đã cam kết trong thỏa ước lao động tập thể.Chủ thể vi phạm thoả ước lao động tập thể ...
VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG
Vị trí của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp trên thị trường liên quan mà nhờ vào vị trí ấy, doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có khả năng quyết định các điều kiện giao ...
VIỆC LÀM
Hoạt động lao động hợp pháp, tương đối ổn định, tạo ra thu nhập hoặc có khả năng tạo ra thu nhập cho người thực hiện.Trong khuôn khổ của luật lao động, việc làm được ...
VIÊN CHỨC
Người làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên ...
VIÊN CHỨC LÃNH SỰ
Người có nhiệm vụ thi hành chức năng lãnh sự, kể cả người đứng đầu cơ quan lãnh sự.Viên chức lãnh sự gồm viên chức lãnh sự chuyên nghiệp và viên chức lãnh sự danh ...
VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO
Người có thân phận ngoại giao (có cấp, hàm ngoại giao) thực hiện chức năng ngoại giao với tư cách đại diện cho nước cử tại nước tiếp nhận hoặc đại diện cho nước thành ...
VIỆN CÔNG TỐ
Cơ quan nhà nước do Quốc hội thành lập thực hiện nhiệm vụ công tố. Viện công tố thành lập vào năm 1958 (Viện công tố nhân dân trung ương) tồn tại trong một thời ...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên phạm vi cả nước, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.Viện ...