Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2371 đến 2400 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở vùng nông thôn cùng với các thị trấn hợp thành đơn vị hành chính huyện, bao gồm nhiều thôn.Chính quyền xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền ...
XÃ HỘI CÔNG DÂN
Hình thức liên kết các cá nhân nhìn từ góc độ “tư, cá thể”, tổng thể các mối quan hệ, lợi ích của cá nhân với cá nhân, tổng thể những cấu trúc xã hội, ...
XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
Người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã.Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ...
XÁC ĐỊNH CHA MẸ CHO CON
Định rõ một người là cha hoặc một người là mẹ cho con trên cơ sở các quy định của pháp luật.Thông thường, do có sự kiện sinh đẻ nên việc xác định mẹ cho ...
XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Là việc phân định thẩm quyền xét xử các vụ án giữa các toà án.Thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp được xác định căn cứ vào những dấu hiệu nhất định và ...
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
Tạo lập nên quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với tài sản.Việc xác lập quyền sở hữu phải dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định.Theo quy định tại ...
XÁC MINH CHỨNG CỨ
Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhằm kiểm tra, xác định tính khách quan, xác thực tính liên quan và tính hợp pháp ...
XÂM LƯỢC
Việc dùng vũ lực phạm pháp của một quốc gia này chống lại một quốc gia khác. Đại hội đồng Liên hợp quốc trong năm 1974 đã đưa ra định nghĩa về xâm lược dưới ...
XÉT XỬ
Hoạt động xem xét, đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc nhằm đưa ra một phán xét về tính chất, mức độ pháp lý của vụ việc, từ đó nhân danh Nhà nước ...
XÉT XỬ CÔNG KHAI
Nguyên tắc hoạt động của tòa án nhằm bảo đảm sự giám sát của nhân dân, của công luận đối với hoạt động xét xử của tòa án, bảo đảm chức năng giáo dục của ...
XÉT XỬ SƠ THẨM
Là một từ Hán Việt, có nghĩa là lần đầu tiên đưa vụ án ra xét xử tại một Tòa án có thẩm quyền.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật tổ chức Toà ...
XÉT XỬ VẮNG MẶT BỊ CÁO
Xét xử không có mặt bị cáo tại phiên tòa.Theo quy định tại sắc lệnh 112 ngày 28.6.1946 thì bị cáo bị xét xử vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng án vắng mặt. ...
XOÁ ÁN TÍCH
Xoá bỏ việc mang án tích của người đã bị kết án.Xoá án tích là một chế định của luật hình sự với nội dung xác định điều kiện và trình tự xoá bỏ việc ...
XUẤT BẢN
 In ra thành sách, báo, tranh ảnh hoặc đưa vào các phương tiện mang tin khác để phát hành.Việc xuất bản phải tuân theo các quy định của Luật xuất bản và các văn bản ...
XUẤT CẢNH
Ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, qua các cửa khẩu quốc tế, qua biên giới để ra nước ngoài.Công dân Việt Nam xuất cảnh phải có hộ chiếu còn thời hạn giá trị và được ...
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại.Xúc tiến thương mại là hành vi của người hoạt động theo quy chế thương nhân. Hoạt ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI
Cố ý tác động đến người khác nhằm thúc đẩy họ phạm tội.Xúi giục phạm tội có thể là nhằm làm người khác nảy sinh ý định phạm tội và thúc đẩy họ thực hiện ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI CHƯA THÀNH
(Hành vi) xúi giục đã được thực hiện nhưng vì nguyên nhân khách quan, hành vi đó không hoặc chưa có kết quả.Trong thực tế, xúi giục phạm tội chưa thành có thể thuộc một ...
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT
Hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế cụ thể, do có sự khác nhau giữa pháp luật của các quốc gia hoặc ...
XỬ BÚT LỤC
Thủ tục xét xử đặc biệt có thể được áp dụng ở cấp phúc thẩm, theo đó giải quyết những vụ án đơn giản, rõ ràng, ít nghiêm trọng (bị cáo đề nghị giảm án, ...
XỬ LÝ VẬT CHỨNG
Xem xét, giải quyết vật chứng đã thu thập được.Trong quá trình giải quyết vụ án, khi có vật chứng được thu thập thì những người có thẩm quyền do pháp luật quy định phải ...
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật ...
XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Áp dụng hình thức trách nhiệm kỷ luật tương ứng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, theo quy định của pháp luật.Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập ...
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Xem xét, quyết định áp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.Việc xử lý vi phạm pháp luật, phải dựa vào các yếu ...
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính, biểu hiện ở việc áp dụng các chế tài hành chính do ...
Ý CHÍ NHÀ NƯỚC
Ý chí của giai cấp cầm quyền thông qua bộ máy nhà nước trở thành của nhà nước và được thể chế hoá thành pháp luật.Ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội ...
Ý THỨC CÔNG DÂN
Tổng hợp những nhận thức, quan điểm, thái độ của công dân về các quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước mà họ mang quốc tịch (Xt. Quốc tịch).Ý thức công ...
Ý THỨC PHÁP LUẬT
Tổng thể những tri thức, quan niệm, quan điểm, học thuyết về pháp luật thể hiện sự nhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật.Ý thức pháp luật, xét về ...
Ý THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Tổng thể những tri thức, quan điểm, quan niệm, học thuyết về pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện sựnhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật trong xã ...
YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết.Yêu cầu của đương sự là sự thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự ...