Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3200 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

YẾU TỐ HẠN CHẾ TRONG PHÂN BÓN
Là những yếu tố có nguy cơ gây độc hại, ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc ...
NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG TRONG PHÂN BÓN
Là các nguyên tố hóa học cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, bao gồm:a) Nguyên tố dinh dưỡng đa lượng là các nguyên tố ...
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BỔ SUNG CỦA PHÂN BÓN
Là chỉ tiêu chất lượng phân bón có ảnh hưởng đến tính chất, công dụng của phân bón nhưng không thuộc chỉ tiêu chất lượng chính, được quy định trong ...
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHÍNH CỦA PHÂN BÓN
Là chỉ tiêu chất lượng phân bón có vai trò quyết định tính chất, công dụng của phân bón được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ QUA HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO NGHỀ
Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, ...
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
Là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc ...
THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.(Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)
GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là trường hợp các bên liên quan thực hiện việc chuyển đổi hoặc chuyển nhượng hoặc tặng cho hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc thừa kế hoặc thế chấp ...
HỦY HOẠI ĐẤT
Là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất ...
CHIẾM ĐẤT
Là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ...
LẤN ĐẤT
Là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý ...
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ
Nguồn tài sản, tài chính của quỹ bao gồm:a) Tiền đồng Việt Nam và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, ...
GIÁM ĐỐC QUỸ
Là người điều hành công việc hằng ngày của quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý quỹ và ...
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
Là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý quỹ bầu và là người đại diện theo pháp luật của quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có ...
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
Là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực ...
TÀI SẢN ĐÓNG GÓP THÀNH LẬP QUỸ
Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:a) Tiền đồng Việt Nam;b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ ...
GÓP TÀI SẢN
Là việc chuyển quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức sang quỹ dưới hình thức hợp đồng, hiến, tặng, di chúc của người để lại ...
TÀI SẢN
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin ...
KHÔNG VÌ MỤC TIÊU LỢI NHUẬN
Là lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động không để phân chia mà chỉ dùng cho các hoạt động theo điều lệ của quỹ đã được công nhận.(Theo ...
QUỸ TỪ THIỆN
Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác ...
QŨY XÃ HỘI
Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và ...
QUỸ
Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, ...
HỢP ĐỒNG THEO THỜI GIAN
là hợp đồng áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, ...
HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH
là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp ...
HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH
là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh ...
HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI
là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp ...
THỎA THUẬN KHUNG
Thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung là thỏa thuận dài hạn giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn, trong ...
MUA SẮM TẬP TRUNG
là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ ...
THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 ...
THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện ...
GIÁ GÓI THẦU
a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua ...
TÊN GÓI THẦU
Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. ...
TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lý đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập với chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp.(Theo Khoản 1 ...
ĐẤU THẦU HẠN CHẾ
Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một ...
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.(Theo Khoản 1 Điều 20 Luật đấu ...
CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm:a) Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và ...
CHI PHÍ TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề ...
CHI PHÍ TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, ...
NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐẤU THẦU
là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.(Theo Điều 9 Luật đấu thầu 2013)
HÀNH VI GÂY LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp, bao gồm:a) Quản lý, sử dụng vốn nhà nước kém hiệu quả, gây thất ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH