Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3200 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THU THẬP TÀI LIỆU
Là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.(Theo Khoản 12, ...
LẬP HỒ SƠ
Là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo ...
HỒ SƠ
Là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong ...
PHÔNG LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, ...
PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của ...
PHÔNG LƯU TRỮ QUỐC GIA VIỆT NAM
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, chế độ chính trị - xã hội, kỹ ...
PHÔNG LƯU TRỮ
Là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật lưu ...
LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan ...
LƯU TRỮ CƠ QUAN
Là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật lưu trữ 2011)
TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ. Tài liệu lưu trữ bao gồm ...
TÀI LIỆU
Là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết ...
HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ
Là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật lưu trữ 2011)
DẤU ĐỊNH LƯỢNG
Là ký hiệu để công bố lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật đo lường 2011)
TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
Là tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan, được cơ quan nhà nước về đo ...
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
Là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do ...
THỬ NGHIỆM
Là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật đo lường 2011)
HIỆU CHUẨN
Là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.(Theo ...
KIỂM ĐỊNH
Là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật đo ...
HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG (SAU ĐÂY GỌI
Là hàng đóng gói sẵn) là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.(Theo ...
PHÉP ĐO
Là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật đo lường 2011)
PHƯƠNG TIỆN ĐO
Là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật đo lường 2011)
CHUẨN ĐO LƯỜNG
Là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc ...
HỆ ĐƠN VỊ ĐO QUỐC TẾ (VIẾT TẮT THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ
Là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu và quy tắc thiết lập các đơn vị ước, bội cùng với quy tắc sử dụng chúng ...
HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG
Là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm ...
ĐO LƯỜNG
Là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật đo lường 2011)
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011)
QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT
Là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH
Là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà không phải là người khiếu nại, người bị khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011)
NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI
Là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu ...
CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI
Là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh ...
RÚT KHIẾU NẠI
Là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011)
NGƯỜI KHIẾU NẠI
Là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011)
KHIẾU NẠI
Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có ...
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm ...
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Là văn bản do kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam lập sau khi kết thúc việc ...
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
Là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính ...
KIỂM TOÁN TUÂN THỦ
Là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc ...