Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2431 đến 2460 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHUYỂN HẠNG SĨ QUAN DỰ BỊ
Là chuyển sĩ quan dự bị từ hạng một sang hạng hai.(Theo Khoản 16, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
GIẢI NGẠCH SĨ QUAN DỰ BỊ
Là chuyển ra khỏi ngạch sĩ quan dự bị.(Theo Khoản 17, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
CHẤT MA TUÝ
Là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
CHẤT GÂY NGHIỆN
Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
CHẤT HƯỚNG THẦN
Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Phòng ...
TIỀN CHẤT
Là các hoá chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Phòng ...
THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN
Là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2, Luật Phòng ...
CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TUÝ
Bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Phòng chống ma ...
PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
Là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
TỆ NẠN MA TUÝ
Là tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ
Bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất ...
KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ
Là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000 và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các ...
NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ
Là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
KINH DOANH BẢO HIỂM
Là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm ...
KINH DOANH TÁI BẢO HIỂM
Là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi ...
HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh ...
HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên ...
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh ...
BÊN MUA BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời Là người được bảo hiểm hoặc ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời Là người thụ hưởng.(Theo Khoản ...
NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo ...
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ
Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình ...
DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ
Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.(Theo ...
DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ
Là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 3, Điều ...
DANH LAM THẮNG CẢNH
Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.(Theo Khoản 4, Điều 4, ...
DI VẬT
Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO VẬT QUỐC GIA
Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)
BẢN SAO DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA
Là sản phẩm được Làm giống như bản gốc về hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc, trang trí và những đặc điểm khác.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)