Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3280 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TUYỂN DỤNG
Là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật viên ...
QUY TẮC ỨNG XỬ
Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, ...
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm ...
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
Là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn ...
THANH TRA NHÂN DÂN
Là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bao gồm tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở được giao thực hiện ...
KẾ HOẠCH THANH TRA
Là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan thực ...
ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA
Là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong 01 năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp ...
THANH TRA HÀNH CHÍNH
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp ...
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc ...
DUNG DỊCH HYDRO-CHLORO-FLUORO-CARBON (HCFC)
Là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
TÚI NI LÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ
Là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI
Là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.(Theo Khoản 1, ...
TIẾP CẬN
Là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch ...
SỐNG ĐỘC LẬP
Là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật người khuyết ...
GIÁO DỤC BÁN HÒA NHẬP
Là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 6, Điều 2, ...
GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT
Là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
GIÁO DỤC HÒA NHẬP
Là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó.(Theo ...
KỲ THỊ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật người khuyết tật 2010)
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, ...
CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG
Là cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo ...
GIA ĐÌNH THAY THẾ
Là gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
GIA ĐÌNH GỐC
Là gia đình của những người có quan hệ huyết thống.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
TRẺ EM BỊ BỎ RƠI
Là trẻ em không xác định được cha mẹ đẻ.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
TRẺ EM MỒ CÔI
Là trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người kia không xác định được.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật nuôi ...
NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam ...
NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC
Là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú ở Việt Nam.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
CON NUÔI
Là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật nuôi con ...
CHA MẸ NUÔI
Là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
NUÔI CON NUÔI
Là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Là phán quyết do Trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh chấp do các bên ...
TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ...
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Trọng ...
QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI
Là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010)
ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu ...
TRỌNG TÀI VỤ VIỆC
Là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Trọng tài ...