Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3280 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh ...
CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI
là cơ sở cho việc cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.Tiêu chí phân cấp độ rủi ro thiên tai bao gồm:a) ...
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và sự điều động của người có ...
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa ...
CHỨC DANH CÔNG NGHỆ
là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân hoạt động trong từng lĩnh vực công nghệ.(Theo Khoản 2 Điều 19 Luật ...
CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, gồm trợ lý nghiên cứu, nghiên ...
ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
là việc sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để xác định năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.(Theo Khoản 1 ...
NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.(Theo Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013)
LỰC LƯỢNG CHỐNG KHỦNG BỐ
Lực lượng chống khủng bố gồm:a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố;b) Các lực lượng ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP CHỐNG KHỦNG BỐ
là biện pháp được thực hiện ngay khi khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra nhằm kịp thời ngăn chặn khủng bố, loại ...
GIẢM TRỪ GIA CẢNH
là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế ...
BIỂU TƯỢNG CỦA THỦ ĐÔ
là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.(Theo Điều 6 Luật Thủ đô 2012)
LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.(Theo Khoản 19 Điều 1 Luật Luật ...
NGƯỜI THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
là người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Luật sư sửa đổi 2012(Theo Khoản 6 Điều 1 ...
ĐOÀN LUẬT SƯ
là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ ...
THỜI GIAN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
là mười hai tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư sửa đổi 2012. Thời gian tập sự hành nghề ...
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
là quy hoạch chuyên ngành bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy ...
THU NHẬP ĐÃ PHÂN PHỐI CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho ...
VỐN GÓP
là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể ...
CHI NHÁNH
là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp ...
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, ...
BÁN CHỈ ĐỊNH, BÁN TRỰC TIẾP RỘNG RÃI CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG
Các mặt hàng dự trữ quốc gia được bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng bao gồm:a) Thóc, vắc xin, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực ...
DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Danh mục hàng dự trữ quốc gia bao gồm các nhóm hàng sau đây:a) Lương thực;b) Vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn;c) Vật tư thông dụng động viên ...
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DỰ TRỮ QUỐC GIA
Người làm công tác dự trữ quốc gia bao gồm:a) Công chức, viên chức làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;b) Người làm công ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA
là thanh tra việc chấp hành pháp luật về dự trữ quốc gia theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.(Theo Khoản ...
DỰ TRỮ QUỐC GIA
Dự trữ quốc gia được hình thành từ các nguồn sau đây:Ngân sách nhà nước;Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước được đưa vào dự trữ quốc ...
CƠ SỞ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định tại khoản ...
LƯU TRỮ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC
là lưu trữ chuyên ngành và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.(Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Tài nguyên nước 2012)
HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm:a) Hồ chứa thủy điện, thủy lợi và các hồ chứa nước khác;b) Hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô ...
QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC
Quy hoạch tài nguyên nước gồm có:a) Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước;b) Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;c) ...
ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC
Điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm các hoạt động sau đây:a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước;b) Kiểm kê tài nguyên nước định kỳ 05 năm ...
DANH MỤC NGUỒN NƯỚC
Danh mục nguồn nước bao gồm:a) Nguồn nước liên tỉnh;b) Nguồn nước nội tỉnh;c) Nguồn nước liên quốc gia(Theo Khoản 3 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG
Danh mục lưu vực sông bao gồm:a) Lưu vực sông liên tỉnh;b) Lưu vực sông nội tỉnh.(Theo Khoản 2 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG, DANH MỤC NGUỒN NƯỚC
là căn cứ để thực hiện các nội dung quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông, nguồn nước.(Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
LỰC LƯỢNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN
Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển bao gồm:các lực lượng có thẩm quyền thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các lực lượng tuần tra, kiểm ...
ĐẢO NHÂN TẠO, THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN
Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển bao gồm:a) Các giàn khoan trên biển cùng toàn bộ các bộ phận phụ thuộc khác đảm bảo hoạt động bình ...
ĐI QUA LÃNH HẢI
là việc tàu thuyền nước ngoài đi trong lãnh hải Việt Nam nhằm một trong các mục đích saua) Đi ngang qua nhưng không đi vào nội thủy Việt Nam, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH