Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3400 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến ...
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp ...
VỊ TRÍ VIỆC LÀM
là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ ...
HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA VIÊN CHỨC
là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập ...
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị ...
TUYỂN DỤNG
là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật viên ...
QUY TẮC ỨNG XỬ
là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, ...
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm ...
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn ...
VIÊN CHỨC
là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng ...
THAN ĐÁ,
Than đá, bao gồm:a) Than nâu;b) Than an-tra-xít (antraxit);c) Than mỡ;d) Than đá khác.g) Mỡ nhờn.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN
Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:a) Xăng, trừ etanol;b) Nhiên liệu bay;c) Dầu diezel;d) Dầu hỏa;đ) Dầu mazut;e) Dầu nhờn;g) Mỡ nhờn.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ ...
CĂN CỨ TÍNH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
NGƯỜI NỘP THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi ...
TÚI NI LÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ
Là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp. (Theo Khoản 3, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI
Là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế. (Theo Khoản 2, Điều 2, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010)
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. (Theo Khoản 1, ...
CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA
Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra nhà nước có quyền trưng tập cộng tác viên thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải là công chức của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có chuyên ...
THANH TRA VIÊN
là công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thanh ...
THANH TRA SỞ
là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng ...
THANH TRA TỈNH
là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh ...
THANH TRA BỘ
là cơ quan của bộ, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành ...
THANH TRA CHÍNH PHỦ
là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ...
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, ...
CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC
Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:a) Thanh tra Chính phủ;b) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);c) Thanh tra tỉnh, ...
THANH TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
là thanh tra chuyên ngành. Thanh tra an toàn thực phẩm do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện theo quy ...
ĐẤT CÓ CÔNG TRÌNH
là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;(Theo khoản 5 Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phí nông nghiệp 2010)
HẠN MỨC ĐẤT Ở LÀM CĂN CỨ TÍNH THUẾ
là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực ...
GIÁ TÍNH THUẾ
Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phí ...
NGƯỜI NỘP THUẾ
là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật thuế sử dụng đất phí ...
ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG
Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể ...
ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai ...
TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM
Tem Bưu chính Việt Nam phải thể hiện:a) Dòng chữ “Việt Nam”;b) Dòng chữ “Bưu chính”;c) Giá in trên mặt tem (nếu có) bằng tiền đồng Việt Nam.Chủ đề và ...
MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG
Mạng bưu chính công cộng được xây dựng và phát triển theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các điểm phục vụ của mạng ...
MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp các ký tự nhằm xác định một hoặc một nhóm địa chỉ bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
là thoả thuận giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi, theo đó doanh nghiệp chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi đến địa điểm ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo ...
CHI NHÁNH
là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, được thành lập và thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của Luật ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH