Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3400 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ ...
BAO THANH TOÁN
Là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc ...
CHO VAY
Là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định ...
CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN
Là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín ...
CẤP TÍN DỤNG
Là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả ...
NHẬN TIỀN GỬI
Là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng ...
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ ...
GIẤY PHÉP
Bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng ...
VỐN TỰ CÓ GỒM GIÁ TRỊ THỰC CỦA VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC VỐN ĐƯỢC CẤP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC QUỸ DỰ TRỮ, MỘT SỐ TÀI SẢN NỢ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (SAU ĐÂY GỌI
Là Ngân hàng Nhà nước).(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010)
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại ...
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
Là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy ...
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số ...
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
Là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
Là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền ...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục ...
NGÂN HÀNG
Là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân ...
GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống thông ...
THANH TRA NGÂN HÀNG
Là hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng trong việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân ...
DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh ...
HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC GIA
Là hệ thống thanh toán liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, quản lý, vận hành.(Theo Khoản 9, Điều 6, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam2009)
GIẤY TỜ CÓ GIÁ
Là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn ...
GIAO DỊCH NGẮN HẠN
Là giao dịch với kỳ hạn dưới 12 tháng các giấy tờ có giá.(Theo Khoản 7, Điều 6, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam2009)
THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Là nơi giao dịch ngắn hạn về vốn.(Theo Khoản 6, Điều 6, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam2009)
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA ĐỒNG VIỆT NAM
Là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam.(Theo Khoản 5, Điều 6, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam2009)
DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong Bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.(Theo Khoản 4, Điều 6, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam2009)
HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
Là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt ...
NGOẠI HỐI
Bao gồm: a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu ...
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ thanh ...
KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc theo dõi và giám sát bằng phương tiện kỹ thuật hoạt động phát sóng vô tuyến điện.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Tần số vô tuyến điện 2009)
KIỂM TRA TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc xem xét thực tế tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Chứng ...
ẤN ĐỊNH TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc xác định để cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc kênh tần số theo những điều kiện cụ thể đối với ...
PHÂN BỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc dành băng tần, kênh tần số xác định cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng theo những điều kiện cụ thể đối với một loại ...
TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
Là khả năng thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện, điện, điện tử hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến thiết ...
NHIỄU CÓ HẠI
Là ảnh hưởng có hại của năng lượng điện từ do việc phát xạ bức xạ hoặc cảm ứng gây mất an toàn hoặc cản trở, làm gián đoạn hoạt ...
QUỸ ĐẠO VỆ TINH
Là đường chuyển động của vệ tinh trong không gian.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Tần số vô tuyến điện 2009)
THIẾT BỊ ỨNG DỤNG SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là thiết bị tạo ra và sử dụng năng lượng sóng vô tuyến điện cục bộ phục vụ các ứng dụng trong công nghiệp, khoa học, y tế, gia dụng ...
THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là thiết bị thu, phát hoặc thu - phát các ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng sóng vô ...
PHÁT XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là bức xạ của một đài phát vô tuyến điện.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Tần số vô tuyến điện 2009)